Ventilation är en del av fastighetens brandskydd

Fastigheter delas in i olika brandceller för att öka säkerheten och för att begränsa skador i samband med brand. En brandcell ska förhindra spridning av brand till andra utrymmen. Det är därför lätt att förstå att det ställs särskilda krav på väggars och dörrars brandmotstånd.

 

I Sverige måste vi ha höga krav på vårt inneklimat eftersom husen samtidigt ska vara energieffektiva. Husen byggs därför täta och luftombyte sker ofta via centrala ventilationsaggregat. De luftkanaler som transporterar luften ska ge frisk luft till alla rum och brandceller. De olika rummen och brandcellerna har olika behov av luftmängd beroende på användningsområde, antal människor och önskad temperatur mm. Därför måste luften kunna styras individuellt för olika rum och brandceller.

 

Individuell styrning av luft görs med hjälp av vridande spjäll. Själva spjällbladet manövreras med en spjällmotor. Dessa spjäll installeras i det genomgående kanalsystemet och placeras i väggarna mellan brandceller. Det betyder att ett säkerhetsspjälls förmåga att förhindra spridning av brand är det samma som för andra ingående byggdetaljer. En felaktigt utförd ventilationsanläggning kan sprida heta (900°C) brandgaser med stora tryck som sedan antänder omgivande material i andra brandceller.

 

Till våra fastigheter finns därför ett antal beprövade konstruktioner av säkerhetsspjäll med tillhörande system. I Sverige ställs höga krav på ansvar och funktioner när det gäller brandskydd. Därför har flera tillverkare valt att typgodkänna sina lösningar. Ett typgodkännande kan bara fås efter realistiska prov i brandkammare hos brandprovningsinstitut. En typgodkänd produkt och lösning innebär alltså ett dokumenterat skydd mot spridning av brand vilket begränsar skador på egendom när det brinner.

 

Motsvarande krav och lösningar används även för att första hand rädda liv. Människor omkommer oftast av giftiga brandgaser (rök). Brandgaser är giftiga även när värmen i dem inte är direkt dödande. Det är därför viktigt att ställa samma krav på ingående komponenter när det gäller förhindrande av brandgasspridning - även när sprinkler har installerats.

 

Exempel på ventilationsprodukter som integrerad del i fastighetens skydd mot spridning av brand och brandgaser är: godkända spjäll med fabriksmonterade godkända ställdon, styr- och övervakningssystem, rökdetektorer, brandklassade fläktar, godkända kanalsystem och upphängningsanordningar, tätningsmaterial mm.

 

Vill du veta ännu mer rekommenderar vi branschens brandhandbok. I den finner du flera beprövade lösningar på säkert brandskydd när det gäller ventilation i fastigheter.

 

Länk Brandhandbok