Uppdaterad pandemivägledning från REHVA

REHVA har nyligen uppdaterat sin pandemivägledning för ventilation. Utgåva 4 förklarar bättre och utförligare och innehåller dessutom

 • En riskbedömningsmetod för luftburen smitta inklusive ett beräkningsverktyg som ventilationskunniga kan ladda hem och använda gratis.
 • Rekommendationer för rum där covid-19-patienter vårdas.
 • Råden om tryckbalans i aggregat och till skolpersonal ligger som appendix i dokumentet.

De praktiska rekommendationerna är ganska oförändrade, så Svensk Ventilations rekommendationer kvarstår.


Förutsatt att vi håller avstånd så kan ventilation med normenliga uteluftsflöden minska risken att smittas av coronavirus.

Ventilation hjälper inte mot de större droppar med virus som man kan träffas av inom någon meter från en smittsam medmänniska. Men konventionell ventilation späder effektivt ut koncentrationen av de virusdroppar som är så små att de hänger kvar i luften, så kallad aerosol.

Rekommenderade åtgärder

Baserat på REHVA:s vägledning (version 4, 2020-11-17), ECDC:s vägledning (2020-11-10),  Arbetsmiljöverkets Luft och ventilation (2020-09-23), och Eurovents rekommendation (2020-06-26) rekommenderar vi för kommersiella och offentliga lokaler under den pågående coronapandemin följande:

 • Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.
 • Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.
 • Kör ventilationen i kontinuerlig drift. Alternativt kör igång ventilationen två timmar före och fortsätt köra två timmar efter vistelseperioden.
 • Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är utförd enligt tillverkarens anvisningar, se REHVA:s Technology Specific Guidance.
 • Byt filter som vanligt, alltså när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags. Följ god generell praxis vid filterbyten, alltså se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna: heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse och försegla den.


REHVA analyserar och ger detaljråd

REHVA har med utgåva 4 förtydligat sin vägledning för covid-19. Avsnittet om spridningsvägar visar varför stora virusdroppar förekommer i stor mängd helt nära smittbäraren. Man förklarar också varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas, och att detta gör att konventionell ventilation effektivt kan späda ut och föra bort dem. En riskbedömningsmetod för luftburen smitta har tillkommit liksom rekommendationer för rum där covid-19-patienter vårdas.

Vägledningens praktiska rekommendationer för fastighetsdrift är i tydligt indelade i 15 detaljområden, däribland uteluftsflöden, drifttider och återluft. Råden inkluderar särskilda bilagor för bland annat skolor och roterande värmeväxlare.

REHVA:s vägledning (version 4, 2020-11-17)


EU:s smittskyddsmyndighet ECDC

har gällande ventilation och covid-19 bland annat slagit fast att:

 • Covid-19 överförs vanligen inomhus.
 • Ventilationssystem kan bidra till att minska smittspridningen inomhus genom högre luftomsättning, mindre återcirkulation och mer uteluft.
 • Myndigheternas minimikrav på luftväxling bör upprätthållas hela tiden.
 • Ökad luftomsättning minskar smittrisken i slutna utrymmen. Detta kan uppnås med naturlig eller mekanisk ventilation beroende på situationen.
 • Risken att covid-19 smittar via ventilationskanaler är mycket liten.

ECDC:s vägledning (2020-11-10)


Eurovent visar andra länders vägledningar

Eurovent har gått igenom coronavägledningar från branschorgan i en rad olika länder och publicerade 2020-06-26 en sammanställning med länkar. Råden skiljer sig förstås på en del punkter, men gemensamt för alla är att man ska ha tillräckliga luftflöden, hålla ventilationen igång och undvika återluft.

Eurovents sammanställning


Tillförlitliga informationskällor

Myndigheterna publicerar fortlöpande senaste information på krisinformation.se.

Ytterligare ventilationsrelaterad information om coronavirus finns på följande webbplatser:

Relevant hygienisk vägledning ges i följande rekommendationer och vägledningar från Eurovent: