Lokalavdelningar

Medlemsföretag, verksamma inom viss region i landet kan bilda lokal-avdelningar med ändamål att utåt företräda medlemsföretagens gemensamma intressen.

För lokalavdelningens verksamhet ansvarar en styrelse bestående av en ordförande jämte fyra ledamöter. Gränserna för lokalavdelningens geografiska verksamhetsområde bestäms av föreningens styrelse i samråd med lokalavdelningens styrelse. Föreningens styrelse och ledning skall kontinuerligt hållas informerad om lokalavdelningens verksamhet.

Särskilt viktiga frågor för de
lokala föreningarna är:

 • Initiera lokal utbildning och seminarier
 • Främja rekrytering av ungdomar till branschen och ställa praktikplatser till förfogande
 • Vara lokal remissinstans och samtalspartner för byggsektorns alla aktörer
 • Aktivt motverka och ta avstånd från konkurrensbegränsade åtgärder samt verka för att höja ventilationsbranschens anseende och rykte

Syfte

Lokalföreningar har som uppgift att på lokal marknad arbeta med de uppgifter som gäller för Svensk Ventilation, dvs;

 • Främja ventilationsbranschens tillväxt och utveckling
 • Driva en aktiv verksamhet på det lokala planet
 • Arbeta för en verksamhet på det lokala planet
 • Arbeta för kompetensutveckling och lönsamhet
 • Driva övriga branschfrågor
 • Vara samarbetspartner inom bygg- och installationssektorn

Verksamhet

Lokalföreningarnas verksamhet skall bedrivas i enlighet med Svensk Ventilations stadgar och med följande kompletteringar:

 • Verksamheten leds av en styrelse enligt stadgarna.
 • Styrelsens sammansättning skall framgå av Svensk Ventilations hemsida.
 • Verksamheten skall vara öppen med tydlig tillhörighet.
 • Varje möte skall ha en fastställd dagordning tillgänglig för medlemmar och andra intressenter.
 • Varje möte skall protokollföras och en kopia av protokollet insänds till Svensk Ventilations kansli.
 • Verksamheten bekostas till övervägande del av de lokala medlemsföretagen.
 • Lokalföreningen skall undvika aktiviteter som av intressenter och media kan uppfattas ha till syfte att begränsa konkurrensen

Lokalavdelningar i landet

 

Vi representerar cirka 100 ventilations-företag - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, åter-försäljare och konsulter. Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen.