Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Ventilation och luftkvalitet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 ger rekommendationer för ventilation och luftkvalitet i bostäder och lokaler.

Myndighetens vägledning tar bland annat upp riktvärden för luftomsättning och vad som bör undersökas vid bristfällig ventilation.

Myndighetens webbsida om luftkvalitet inomhus informerar om föroreningar och faktorer som påverkar luftkvaliten.

Reglerna grundar sig på Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Egenkontroll och tillsyn

Miljöbalken kräver att alla verksamhetsutövare bedriver egenkontroll. Med verksamhet menas här till exempel att driva en skola, ett hotell eller att äga flerbostadshus. Den som bedriver verksamhet är skyldig att kunna visa att egenkontrollen fungerar inför kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, som utövar tillsyn över MIljöbalkens bestämmelser.

Egenkontroll Miljöbalken

Tillsyn Miljöbalken

Tillämpa miljöbalken

Hälsoskyddet regleras framförallt i miljöbalken som ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. I förordningar och föreskrifter finns mer detaljerade regler om hälsoskyddstillsyn.

Miljöbalkens regler

Miljöbalken lagtext