Ventilation är en del av fastighetens brandskydd

Fastigheter delas in i olika brandceller för att öka säkerheten och för att begränsa skador i samband med brand. En brandcell ska förhindra spridning av brand till andra utrymmen. Det är därför lätt att förstå att det ställs särskilda krav på väggars och dörrars brandmotstånd. Men även ventilationssystemet måste byggas så att brand och brandgaser inte sprids.

I Sverige måste vi ha höga krav på vårt inneklimat eftersom husen samtidigt ska vara energieffektiva. Husen byggs därför täta och luftombyte sker ofta via centrala ventilationsaggregat. De luftkanaler som transporterar luften ska ge frisk luft till alla rum och brandceller. De olika rummen och brandcellerna har olika behov av luftmängd beroende på användningsområde, antal människor och önskad temperatur mm. Därför måste luften kunna styras individuellt för olika rum och brandceller. Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD).

Kunskapsbanken om brandskydd

BBR (alla kapitel) BBRAD Så tolkas allmänna råd och föreskrifter

Dimensionering av brandskyddet kan ske antingen genom förenklad dimensionering eller genom analytisk dimensionering.

Förenklad dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden. Som råd för förenklad dimensionering anger BBR två sätt att förhindra brandgasspridning, antingen separata anläggningar för varje brandcell, eller spjäll för brandskydd.

Mer om spjäll för brandskydd

Mer om förenklad dimensionering

 

Analytisk dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering. Verifiering av brandskyddet ska då utföras genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys och kvantitativ riskanalys. För detta har Boverket gett ut ett särskilt allmänt råd:
BBRAD

En vanlig lösning är Fläkt-i-drift, alltså att ventilationssystemets fläktar ska fortsätta gå om det börjar brinna, för att förhindra brandgaserna från att spridas. Här har Svensk Ventilation gett ut en särskild vägledning.
Mer om Fläkt-i-drift

Mer om analytisk dimensionering

Praktiska lösningar Brandskydd och Fläkt i drift

Vill du veta ännu mer rekommenderar vi branschens brandhandböcker. I Praktiska lösningar – Brandskydd finner du flera beprövade lösningar på säkert brandskydd när det gäller ventilation i fastigheter. Vägledning Fläkt i drift förklarar och visar Fläkt-i-drift, alltså ventilationssystem som ska fortsätta gå och suga bort brandgaserna om det börjar brinna.

Beställ i vår webbutik 

Vägledning: Val av fläkt för brandskydd

Vilken sorts fläkt ska man ha när ventilationssystemet är en del av byggnadens brandskydd? Tag hjälp av denna vägledning!

Till vägledningen