Ventilation för kontor

Dålig ventilation i kontorsbyggnader leder ofta till luftvägsproblem, sjukfrånvaro, dålig komfort och försämrad arbetsprestation. Eftersom personalkostnaderna är de helt dominerande kostnaderna för kontorsverksamhet, är inomhusluftens kvalitet i allra högsta grad också en ekonomisk fråga.

I vissa fall, har det visat sig att effekterna av dålig innemiljö kan leda till högre kostnader än energikostnaderna för att värma samma byggnad (Seppänen 1999; Fisk 2000). Nyttan av förbättrad ventilation innebär reducerade vårdkostnader, flera arbetsdagar genom mindre sjukfrånvaro, bättre arbetsprestation och lägre personalomsättning. Det ger också lägre kostnader för drift och underhåll av byggnaderna tack vare färre klagomål på inneklimatet.

Ventilationsflöde, luftkvalitet, temperatur och ljudnivå är några faktorer som påverkar vår prestationsförmåga i en kontorsmiljö. Flera forskare har kunnat konstatera ett klart samband mellan luftomsättning och kortfristig sjukfrånvaro. Man har också kunnat påvisa kopplingar mellan ventilationsflöde och arbetsprestation liksom mellan luftkvalitet och arbetsprestation. Också temperatur och ljudnivå påverkar vår prestation. (Fisk et al. 2005; Seppänen et al.,2006a; Wargocki et al. 1999; 2000a,b; 2002). Forskning på området, har också visat att möjligheten till individuell påverkan på inneklimatet har en positiv inverkan på vår prestationsförmåga och leder till minskad sjukfrånvaro. (Preller et al., 1990; Raw et al.,1990; Kroner och Stark-Martin 1994; Wyon 1996)

Stigande priser på energi och ambitioner att minska belastningen på den yttre miljön gör det viktigt att minimera energianvändningen och fokusera på rätt saker. Kloka materialval bidrar till ett minskat ventilationsbehov. En byggnad ska ventileras så mycket som det behövs – men inte mera! Då en byggnad eller en del av en byggnad inte används, bör luftflödet i denna del reduceras till ett minimum. Detta är möjligt med hjälp av behovsstyrd ventilation.

Värmning av den inkommande uteluften, kan oftast uteslutande ske med hjälp av effektiv återvinning av värme ur den frånluft som sugs ut ur byggnaden. Genom att sommartid utnyttja sval uteluft, kan också energibehovet för komfortkyla minska, vilket gör att det totala energibehovet minskar avsevärt.