WEEE – Producentansvar för elutrustning

WEEE-soptunnaEnligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning, som baseras på det omarbetade WEEE-direktivet 2015/19/EU, ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Producenter ska:

 1. Anmäla sig och redovisa i Naturvårdsverkets EE-register.
 2. Märka sina produkter.
 3. Vara med i ett insamlingssystem.
 4. Ta hand om avfallet från sina produkter.
 5. Nå återvinningsmålen.
 6. Avsätta finansiella garantier (gäller hushållsprodukter).
 7. Upplysa och samråda.

Mer information hos Naturvårdsverket

Undantag för storskaliga ventilationssystem

Stora ventilationssystem kan vara undantagna från kraven. Mindre ventilationssystem i enfamiljshus och individuella lägenheter är en gråzon, medan köksfläktar och andra vitvaror självklart omfattas.

Undantaget grundar sig på att stora ventilationssystem kan betraktas som ”storskalig fast installation”, och därigenom inte riskerar att hamna i hushållens avfall. Undantaget kan gälla aggregat, men även mindre komponenter, exempelvis en rumsgivare, om den är särskilt tillverkad för att ingå i och installerad som en del av den storskaliga fasta installationen.

Svensk Ventilations tidigare tolkning (2005)

Direktiv 2002/95/EG – RoHS och 2002/96/EG – WEEE

Genom direktiv 2002/95/EG (RoHS) förbjuds användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska och elektroniska produkter som släpptes ut på marknaden från och med 1 juli 2006.

Omfattningen av RoHS-direktivet är kopplat till direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), genom WEEE-direktivets bilaga 1A, som innehåller de produktkategorier som omfattas av direktiven.

KemI representerar Sverige i frågor gällande RoHS och Naturvårdsverket i frågor som rör WEEE.
Information om WEEE finns på Naturvårdverkets webbplats.

Följande bestämmelser reglerar producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter samt hur el-avfallet ska hanteras:

 • Förordning (2005:209)

Orgalime har på sin hemsida en guide för WEEE&RoHS som kan laddas ner från Orgalime
(Teknikföretagens europeiska samarbetsorganisation)
Nedanstående tolkning är den branschen enats om.

Med anledning av införandet av Förordning (2005:209) om producentansvar för elektronik och elektroniska produkter har Svensk Ventilation i samråd med El-Kretsen granskat förordningen. Naturvårdsverket har uttryckligen bett om branschens synpunkter på hur förordningen bör tillämpas i förhållande till branschen.

Flertalet av Svensk Ventilations medlemmar säljer ventilationssystem. Dessa system installeras i fastigheter för stadigvarande bruk.
Exempel på produkter som utgör delar av ventilationssystem:

 • Fläktar
 • Luftkanaler och spjällmotorer
 • Värmeväxlare
 • Pumpar
 • Styr- och reglerutrustning

Produkter har det gemensamt att de tillsammans utgör ett system där delarna utför olika specifika uppgifter. De enskilda delarna har inget annat användningsområde än som en del i ett ventilationssystem. Det är därför relevant att beskriva slutprodukten och det som säljs på marknaden som ett system snarare än enskilda delar. Mekaniska ventilationssystem finns såväl i vanliga villor som i flerbostadshus och industri- och kontorsfastigheter.

Fastinstallerade system omfattas inte av direktivet.

Stöd för detta återfinns i dokumentet som har getts ut av EU-Kommissionen.
Frågor och svar från EU

Inget av de kategorier som omfattas av direktivet är tillämpligt på branschens produkter. Enda undantaget är spiskåpor sålda direkt till konsument.