Radon okänt för de flesta

Nästan en halv miljon bostäder i Sverige är så påverkade av radon att de behöver saneras. Bara 10 % av dem som bor i hus med för hög radonhalt känner till det. 90 % är alltså okunniga om detta faktum.

RadonpuckarGränsvärdet för radon i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter. Statens Strålskyddssinstitut, SSI, räknar med att det finns cirka 150 000 bostäder med en högre radonhalt än 400 becquerel per kubikmeter, alltså dubbelt så mycket som gränsvärdet säger är tillåtet. Minst lika många till mellan 200 och 400 becquerel per kubikmeter, också det alldeles för högt.

Radon finns i byggmaterial som tillverkades fram till 1975, så kallad ”blåbetong”. Ett ännu större men kanske mindre allmänt känt problem är markradon, alltså radon som kommer naturligt direkt från marken. Tio procent av ytan i Sverige anses vara högradonmark. Vatten (från t.ex. borrade brunnar) kan också innehålla radon. Nästan 3000 personer dör varje år av lungcancer i Sverige. Man beräknar att cirka 500 av dem dör på grund av radon i bostäder. Resten förorsakas av rökning och andra föroreningar.

Radonfrågan har tagits upp i ett antal utredningar och forskningen på området är omfattande. Det finns också pengar avsatta till att göra något åt problemet. Myndigheter och forskare är överens om att detta är ett stort problem. Hittills har dock intresset bland fastighetsägare, både när det gäller småhus och hyresfastigheter, varit mycket lågt. Radon syns inte, känns inte, luktar inte, märks helt enkelt inte. Men det ger cancer och det kan döda!

Att mäta radonhalten är enkelt. Den vanligaste mätmetoden är att använda så kallad spårfilm som man får från ett mätlaboratorium. Miljöförvaltningen i alla kommuner vet vilka man ska vända sig till, många kommuner genomför också radonmätningar kostnadsfritt. Spårfilmen sätts fast på flera ställen i bostaden och får sitta ett par månader. Därefter skickar man in dem till mätlaboratoriet som tar fram resultatet.

Vanliga sätt att sanera bostäder från radon

  • Öka luftomsättningen genom ventilation. I mycket enkla fall kan det räcka med ett frånluftssystem, men ofta krävs dock ett system med fläktstyrd till- och frånluft så att man undviker undertryck i huset. Ökad ventilation är särskilt effektiv om radonet beror på blåbetong.
  • Byta ut byggmaterial som strålar,
  • Om radonet kommer från marken kan man vid enklare fall täta runt golvluckor som rensbrunnar, vid vattenledningsrör och sprickor i byggnaden. Det är dock svårt att nå riktigt bra resultat bara genom detta.
  • Om tätning inte räcker, kan man installera en radonsug som skapar undertryck under huset så att luften aldrig sugs ut i byggnaden. Huset får inte ha undertryck, det bästa i så fall är att ha balanserad ventilation.
  • En radonbrunn fungerar ofta bra om huset är byggt på grus eller grovsand. Radonbrunnen ligger en bit bort från huset och suger där bort luften från jorden. En enda radonbrunn kan hjälpa flera hus.
  • Radonhaltigt vatten kan renas genom en radonavskiljare, hur stor och effektiv avskiljare man behöver beror på hur mycket radon det finns i vattnet.
  • Se till att bostaden inte har undertryck – undertrycket gör att radon lättare sugs in, vilket ökar radonhalten. Ett balanserat ventilationssystem gör att det inte blir undertryck.