Analytisk dimensionering

Om byggherren uppfyller delar av föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering krävs att brandskyddet ska verifieras enligt det allmänna rådet BBRAD.

Följande steg ska då ingå:

  • Identifiering av verifieringsbehovet
  • Verifiering av tillfredsställande brandsäkerhet
  • Kontroll av verifiering
  • Dokumentation av brandskyddets utformning

Verifieringen sker i varje enskilt fall av sakkunnig genom någon eller flera av följande metoder:

  • Kvalitativ bedömning
  • Scenarioanalys
  • Kvantitativ riskanalys

Dimensionering genom beräkning ger större valfrihet av brandskyddets tekniska lösningar men också större risker. Erfarenheten visar att man efter hand använder byggnader till andra ändamål än de var avsedda för, som annan verksamhet, tillfälliga upplag av möbler e. dyl., som ger ökad brandbelastning jämfört med vad som låg till grund för beräkningen.

Exempel på ventilationsprodukter som integrerad del i fastighetens skydd mot spridning av brand och brandgaser vid lösningar med hjälp av analytisk dimensionering är: godkända backströmningsskydd, brandklassade fläktar, godkända kanalsystem och upphängningsanordningar, tätningsmaterial, isolering mm. Dessutom ställs alltså i detta fall stora krav på beräkningar, analyser och kännedom om verksamhet både vid installation och framtida verksamheter.