Välj rätt filter

Luftfilter är, trots sitt enkla utseende, en komplicerad produkt. Filter skall klara att, utan onödigt stort motstånd, både släppa igenom ett tillräckligt stort luftflöde och samtidigt avskilja skadliga partiklar, dvs. partiklar som förorsakar problem för såväl människor som ventilationsanläggningar.

Det innebär ofta avsevärda kostnader att ventilera byggnader. En ”normal” energikostnad för filter, räknat som andel av det totala systemet, är upp till 30 %. Genom att välja rätt filter kan man åstadkomma avsevärda energibesparingar och ändå få en hälsosam luftkvalitet inomhus. Detta är en möjlighet som bör utnyttjas, eftersom filtren är den del av systemet som är billigast att förbättra.

De senaste forskningsrönen har också belyst kostnader och hälsofördelar i ventilation med partikelfiltrering i kontorsbyggnader. Den beräknade minskningen av dödlighet, sjuklighet och intäktsbortfall visar de övergripande ekonomiska och sociala fördelarna med att använda bra luftfiltrering är flera gånger större än de tillhörande driftskostnaderna. Den viktigaste ekonomiska vinsten är färre förlorade arbetsdagar och högre produktivitet.

Rena system

De flesta ventilationssystem idag innehåller någon typ av filter som renar tilluften. Att byta dessa filter är främst viktigt ur hygiensynpunkt, smutsiga filter fungerar inte alls lika effektivt. Att byta filter ofta är också viktigt för att hushålla med energi eftersom smutsiga filter gör hela systemet mindre energieffektivt då motståndet som luften får när den ska igenom filtret ökar. Det innebär att fläktarna måste jobba hårdare för att få luften att förflytta sig – vilket slösar energi.