Från- och tilluftssystem

Den mest kompletta formen av ventilationssystem är de så kallade balanserade systemen, FT-systemen.

Principskiss av ett från- och tilluftsventilerat hus.

Fläktar styr både till- och frånluften vilket innebär att man har full kontroll över mängden friskluft. I någorlunda täta hus kan man därför säga att praktiskt taget all tilluft kommer via tilluftsdonen eftersom systemen inte bygger på undertryck. Det innebär också att det är lätt att rena luften, genom filter vid luftintaget.

Idag är systemen både effektiva och tysta och det finns gott om forskning som visar att om man vill ha en installation med både låg energianvändning och gott inneklimat behöver man ett FT-system. Låg energianvändning förutsätter värmeåtervinning och energieffektiva produkter som fläktar, filter och värmeväxlare.

Ett bra FT-system är både stabilt och flexibelt. Stabiliteten innebär att systemet ska fungera som avsett, nästan oberoende vad som görs i huset. Att det är flexibelt betyder att man kan styra ventilationen efter vilket behov man har, är det många i huset behöver man mer ventilation än när huset står tomt. Sådan behovsstyrning av ventilation blir allt vanligare. Det, och värmeåtervinning, minskar behovet av energi och gör därmed driftskostnaderna för huset lägre.

Ett FT-system med värmeåtervinning har beteckningen FTX-system, där X:et står för värmeväxlning. Istället för att skicka den använda, och varma, luften rakt ut låter man den passera ett värmeåtervinningsaggregat där frånluften värmer upp den kalla uteluften som tas in.

I bostäder rekommenderas att man projekterar ett frånluftsflöde som är cirka 10% högre än tilluftsflöde för att inte riskera att fukt kan tryckas ut i byggnadens konstruktion. OBS! Undertrycket får aldrig bli så stort att det trögt att öppna dörrar och fönster.

Här finns en rapport från Svensk Ventilation som jämför FX med FTX:

Läs rapporten