Rökkontrollspjäll

Används vid analytisk dimensionering.
Är avsett att evakuera ut brandgaser genom att öppna eller att förhindra brand- och brandgasspridning genom att stänga.
Kan användas i mekaniska trycksättningssystem enligt SS EN 12101-6.

Brandteknisk klass: E eller EI
Produktstandard: EN 12101-8
Klassningsstandard: EN 13501-4
Provningsstandard: EN 1366-10
Typgodkännande: ej relevant, europeisk harmoniserad standard gäller
CE-märke: lagkrav för att sättas på marknaden.
P-märke: ej relevant
AMA VVS KYL 22: QJC.4 Brandgaskontrollspjäll
Engelska: Smoke control damper

CE-märkning

Rökkontrollspjäll har två säkerhetslägen och får då inte vara utrustade med termisk sensor eller förändra bladposition vid ett strömbortfall, exempelvis stänga okontrollerat. Produkten ska också verifieras med prov på hållbarhet i öppet läge och då minst 75 % öppet blad genom brandprov enligt produktstandarden.

Rökkontrollspjäll är CE-märkta enligt byggproduktförordningen enligt EN 13501-4 i följande klasser:

E = krav på integritet uppfyllt
Eyy = krav på integritet uppfyllt upp till angiven temperatur (yy)
EI = krav på integritet och isolering uppfyllda
ExxS = krav på integritet och förhöjd brandgastäthet uppfyllda under angiven tid i minuter (xx)
EyyxxS = krav på integritet och förhöjd brandgastäthet uppfyllda under angiven tid i minuter (xx) uppfyllt upp till angiven temperatur (yy)
EIxxS = krav på integritet, isolering och höjd brandgastäthet uppfyllda under angiven tid i minuter (xx)
i ->o = godkänt för montage i brandrummet
o->i = godkänt för montage utanför brandrummet
i<->o = uppfyller båda montagefallen
Vew=godkänt för montage i eller mot vertikal byggnadsdel (vägg)
ved= godkänt för montage i eller mot vertikalt schakt
Hod= godkänt för montage i eller mot horisontellt schakt
AA=Automatisk aktivering av spjället
MA=Manuell Aktivering av spjället
Multi= Kan betjäna flertalet brandceller (högre temperatur)
Single= Betjänar endast en brandcell