Stadgar för Svensk Ventilation

Fastställda av föreningsstämman 2023-05-11 samt extra årsstämma 2023-06-14

§ 1 Ändamål

Svensk Ventilation som är en branschförening för företag inom ventilationsbranschen, har som ändamål att företräda och tillvarata branschens gemensamma intressen, dock inte i frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Föreningen bedriver också genom sitt servicebolag verksamhet för att höja branschens status som t.ex. ta fram standarder, normer och publikationer. Med uttrycket förening i dessa stadgar avses Svensk Ventilation.

§ 2 Föreningens organisation

Ledningen av föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholms län. Föreningens kansli är beläget i Stockholms län.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan efter prövning beviljas företag som utövar verksamhet inom ventilationsbranschen och idkar därmed förenlig verksamhet.

Företagen skall inom ventilationsbranschen bedriva tillverkning, installation, försäljning av utrustning och/eller tjänster, service och underhåll av god kvalitet.

Medlem i föreningen är skyldig att följa föreningens stadgar och i behörig ordning fattade beslut.

Om medlemsföretag äger minst 50% av annan rörelse, som faller inom föreningens verksamhetsområde, skall han söka inträde i föreningen för sådan rörelse.

Associerat medlemskap kan, efter prövning av föreningens styrelse, beviljas företag eller organisation som utövar verksamhet inom forskning och utveckling, certifiering eller är intressenter som inte uppfyller kraven i § 3 för ordinarie medlemskap. Riktlinjer för medlemskap och associerat medlemskap framtages av styrelsen.

§ 4 Ansökan om medlemskap och inträde

Ansökan om inträde i föreningen ställs till styrelsen och behandlas vid nästkommande möte. Styrelsen har också rätt att besluta om ett inledande provmedlemskap. Vid ansökan om inträde skall sökanden skriftligen godkänna föreningens stadgar och de etiska reglerna som styrelsen har fastställt.

§ 5 Medlemskapets upphörande

Medlemskap i föreningen upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader efter det att uppsägning från medlemmens eller föreningens sida ägt rum. Uppsägningen skall vara skriftlig. Uppsägning från medlemmens sida ställs till föreningsstyrelsen.

Utan hinder av vad som anges i första stycket äger dock styrelsen medge medlem som nedlagt rörelse som omfattas av medlemskapet rätt att utträda vid löpande halvårs slut. Styrelsen må även i övrigt, då synnerliga skäl föreligger, medge medlem utträde vid löpande halvårs slut.

Medlem som efter påminnelse ej inbetalar förfallna avgifter eller som i övrigt bryter mot dessa stadgar eller i behörig ordning fattade beslut, eller vars medlemskap eljest anses vara till skada för föreningen, kan genom beslut av föreningsstämman eller av styrelsen uppsägas utan iakttagande av uppsägningstid. Medlem som utträder eller uteslutits ur föreningen har inte rätt att återfå något av vad han inbetalt till föreningen, ej heller erhålla några av dess tillgångar.

§ 6 Verksamhet och avgifter

Föreningens verksamhet bedrivs väsentligen genom föreningens servicebolag.

Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till den ideella föreningen, dels av en serviceavgift till servicebolaget. Medlemsavgiften fastställs på ordinarie föreningsstämma.

Medlemsavgift uttages i form av en fast årlig avgift och en rörlig årlig avgift beräknad efter respektive företags fakturerade omsättning under föregående år av varor och tjänster. Med omsättning avser allt hänfört till ventilation som säljs av medlemsföretagen såväl inom som utom landet. I omsättningssiffran skall även ingå leveranser till dotterbolag utanför landet.

För ny medlem utgår avgift från och med det kvartal då medlemskap beviljas.

Medlem som utträder vid halvårsskifte erlägger halv årsavgift för utträdesåret.

Medlemsavgiften för associerad medlem utgörs dels av en avgift till den ideella föreningen, dels av en fast serviceavgift till servicebolaget som fastställs av föreningens styrelse.

§ 7 Föreningens organ

Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse samt revisorer.

§ 8 Styrelse

Styrelsen består av minst 12 och högst 14 ordinarie ledamöter jämte ordföranden samt var sin personliga suppleant.

Styrelsens sammansättning bör präglas av medlemsstrukturen. Styrelseledamöter väljes av föreningsstämman för en tid av två år. Ordföranden väljes särskilt av föreningsstämman för en tid av ett år. Föreningsstämman väljer två vice ordföranden. I tur att avgå är vid varje stämma ordföranden samt halva antalet ordinarie ledamöter och halva antalet suppleanter. Omval får ske.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 6 ledamöter eller föreningens ledning påyrkar.

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden och minst 6 övriga röstberättigade ledamöter är närvarande.

Inom styrelsen har varje ordinarie ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilket de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Suppleanterna i styrelsen skall underrättas om styrelsesammanträdena. De har rätt att närvara och delta i överläggningarna. Suppleanten ska närvara och deltaga i besluten endast när han ersätter ordinarie ledamot.

§ 9 Arbetsutskott

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott att bereda de ärenden som skall föreläggas styrelsen för avgörande.

Arbetsutskottet får i brådskande fall besluta i ärenden som eljest tillhör styrelsens handläggning.
Arbetsutskottet skall bestå av ordföranden och de två vice ordförandena samt representant för föreningens ledning.

§ 10 Styrelsens åliggande

Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter och att fullgöra de åligganden som i dessa stadgar tilldelats styrelsen.

§ 11 Styrelsens befogenheter

Styrelsen beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden där annat ej bestämts i dessa stadgar eller av föreningsstämman.

§ 12 Firmateckning

Styrelsen äger rätten att inom och/eller utom sig utse firmatecknare.

§ 13 Utskott

Föreningens verksamhet bedrivs i ett antal utskott som tillsätts av styrelsen.

§ 14 Lokalavdelningar

Medlemsföretag, verksamma inom viss region i landet kan bilda lokalavdelningar med ändamål att utåt företräda medlemsföretagens gemensamma intressen. För lokalavdelningens verksamhet ansvarar en styrelse bestående av en ordförande jämte fyra ledamöter. Gränserna för lokalavdelningens geografiska verksamhetsområde bestäms av föreningens styrelse i samråd med lokalavdelningens styrelse. Föreningens styrelse och ledning skall kontinuerligt hållas informerad om lokalavdelningarnas verksamhet.

§ 15 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 16 Förvaltningsberättelse och revision

För varje år skall styrelsen avge förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning.

§ 17 Föreningsstämma

Föreningen håller ordinarie stämma varje år före juni månads utgång. Tid och plats fastställes av styrelsen.
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna så anser nödvändigt eller då minst en femtedel (1/5) av medlemmarna för visst angivet ändamål skriftligt begär detta.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst.
 4. Val av föreningsstämmans ordförande och övriga funktionärer.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 7. Fastställande av balansräkning samt i samband därmed fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Föredragning av verksamhetsplan för innevarande år.
 9. Motioner, propositioner och övriga ärenden, vilkas behandling av styrelsen hänskjutits till föreningsstämman.
 10. Beslut om ersättningar och arvoden.
 11. Beslut om avgifter till föreningen för verksamhetsåret.
 12. Val av styrelseordförande.
 13. Val av två vice ordföranden.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och suppleanter.
 16. Val av valberedning jämte suppleanter.
 17. Övriga ärenden som stadgeenligt anmälts.
 18. Avslutning.

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företas till avgörande vid stämman, om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, vinst- och förlusträkningen eller revisionsberättelsen, eller står i omedelbart samband med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.

§ 18 Servicebolaget

Utöver de frågor som anges i § 17 skall vid ordinarie föreningsstämma föredras servicebolagets årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 19 Motioner

Medlem som önskar ta upp frågor till behandling på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla dessa till kansliet minst 3 veckor innan stämman.

§ 20 Val och omröstning vid föreningsstämma

Val och omröstning sker med slutna sedlar om medlem så begär, eljest sker öppen omröstning. Beslut fattas med enkel röstövervikt.
Vid omröstning skall vid lika röstetal ordförandens röst fälla utslaget. Varje medlem har en röst. Därtill kommer en röst för varje fullt 10.000-tal kronor som medlemsföretaget senast erlagt i medlemsavgift till föreningen.
Vid stämma må ingen rösta för mer än inalles en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet. Rösträtt utövas genom fullmakt.

§ 21 Stadgeändring och upplösning av föreningen

För ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor varav en ordinarie och med minst en månads mellanrum, eller ett beslut med 3/4 majoritet på en stämma. Vid upplösning skall beslut också fattas om fördelning av föreningens tillgångar.

§ 22 Inbördes tvist

Tvist mellan föreningen å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.
Om enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte uppnås, skall denna utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammarens Skiljedomstolsinstitut.