Frågor och svar om brandskydd och ventilation

1. Rostfri skruv till imkanaler

Fråga: Måste man verkligen använda rostfri skruv och gejd till alla imkanaler enligt Praktiska lösningar – Brandskydd 2014 styckena 3.3.6.3, 3.4.7.2 och 3.5.6?
Svar: Nej, galvade imkanaler kan sammanfogas med stålnitar, plåtskruv, galvade gejdskarvar eller annan sammanfogning enligt tillverkarens anvisningar. Men aluminiumnitar får inte användas eftersom aluminium har lägre smältpunkt än de temperaturkrav som ställs i BBR.

2. Brandcellens flöde och temperatur under initialskedet

Fråga: Kan modellen i Praktiska lösningar – Brandskydd 2014 avsnitt 8.4 och 8.5 användas för att beräkna flöde och temperatur under initialskedet av en brand?
Svar: Det går inte entydigt säga ja eller nej. I avsnitt 8.3 anges ett sätt att gå till väga för att angripa och vad man ska tänka på vid fläkt-i-driftlösning. Det går bra att använda modellerna i 8.4 för att ansätta ett startvärde för en verifiering i enlighet med BBRAD. Det går också att använda resultaten för att göra en överslagsberäkning om hur stora ventilationskanalerna bör vara i ett tidigt skede för projektering av ventilationsinstallationerna. Angående avsnitt 8.5 går det att använda tabellen för både det icke tryckavlastade och det tryckavlastade skedet. Dock måste man vara noga med att välja rätt flödesandelar, alltså hur stor andel, och vilken temperatur denna andel har, av flödet över fläkten som kommer från den brinnande brandcellen. Denna andel varierar beroende på om man trycker in brandgaser i ventilationssystemet eller om ventilationssystemet enbart suger in brandgaser.

3. Krav på larm vid fel vid funktionskontroll av brandspjäll

Fråga: På brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll ställs krav om funktionskontroll med jämna intervall (vanligen var 48 h). Om ett sådant spjäll vid kontroll inte når sitt ändläge så ska felsignal skickas. Finns det krav på att en sådan felsignal skickas till/via en brandlarmscentral till det företag som aktuell fastighet har ett avtal med (likt om det skulle bli ett fel på själva brandlarmsanläggningen)? Ofta är detta företag SOS eller något vaktbolag som alltid är bemannat. Eller skulle det räcka att en sådan felsignal skickas till driftstekniker (som inte kan förutsättas jobba jour utan endast månd-fred 8-17)?
Svar: Ansvaret ligger, som alltid, hos fastighetsägaren. Det finns inga särskilda samhällskrav om vart denna felsignal ska gå. Denna typ av signal får ej skickas till brandlarmscentralen. Vi rekommenderar att signalen syns på en centralt placerad plats i fastigheten med förklarande skylt.

4. Brandklassade ventilationsaggregat

Fråga: Brandklassade aggregat – finns det och vad levereras i så fall?
Svar: Det finns inga brandklassade ventilationsaggregat. Det finns vare sig fastställd kravbild eller provningsstandarder för det. Däremot är aggregatets brandegenskaper (brännbarhet, brandmotstånd och spridningsegenskaper) intressanta och i många tillämpningar bra att specificera. Till exempel ska man i fläkt-i-driftsystem kräva att aggregathöljet är obrännbart med de undantag som medges i BBR 5:526. Man ska också kräva att aggregatet i sin helhet klarar uppkommen blandningstemperatur.