Ventilation inom handel och köpcentra

Luftkvalitet och temperatur har en avgörande betydelse för hur trivsamt kunderna uppfattar det att komma in i en butik eller ett köpcentrum. Det har en direkt inverkan på hur länge de stannar och hur motiverade de blir att fortsätta handla. Man kan med andra ord se en direkt koppling mellan inneklimatet i butiken och dess omsättning.

Det är naturligtvis också nödvändigt att tillgodose personalens behov av bra arbetsmiljö. Oberoende av årstid ska personalen kunna arbeta i en klädsel anpassad för inomhusarbete medan kunderna vintertid är klädda i ytterkläder. Temperaturen inomhus i ett köpcentrum bör kunna hållas på ungefär samma nivå året runt och dessutom under större delen av dygnets timmar. Överskottsvärme genereras i stort sett hela tiden och dessutom är det ofta stora temperaturdifferenser mellan olika delar av byggnaden. Stora glasade ytor bidrar vintertid till ett värmebehov och sommartid till behov av kylning. Många köpcentra har dessutom stora öppna ytor och stora takhöjder.

För att begränsa energianvändningen för byggnader, är det också viktigt att det i köpcentra och butiker skapas lösningar som gör detta möjligt. En annan aspekt är att butiker byter ägare och därmed kanske också inriktning, som kan påverka förutsättningarna för ett bra inneklimat. Det är därför viktigt att redan från början bygga in flexibilitet, som gör det möjligt att ändra luftflöde, temperatur etc. utan alltför stora ombyggnadsarbeten. Decentraliserade luftbehandlingssystem kan många gånger vara att föredra, då de är lättare att anpassa till nya förutsättningar utan stora ombyggnader.

För att kunna upprätthålla ett bra inomhusklimat med bra luftkvalitet och behaglig temperatur till lägsta möjliga driftkostnad, är ett system för behovsstyrd ventilation att föredra. Den merinvestering som detta kan innebära, är snabbt ”återbetald” genom bättre driftekonomi. För att kunna hålla rätt temperatur nattetid då inga människor vistas i lokalerna, kan luften recirkuleras då detta är temperaturmässigt motiverat. På samma sätt bör man se till att vid behov utnyttja sval uteluft sommartid för att kyla ner lokalen och därmed minska energibehovet för kylning.

I köpcentra med många olika butiker och zoner, är det också viktigt att ha noggrann kontroll över temperaturer, flöden, drifttider etc. Bäst uppnår man detta genom att installera ett BMS-system. Det är då viktigt att man väljer ett öppet system som medger kommunikation med så många olika produkter och fabrikat som möjligt. Att ha kontroll på driften av en anläggning är en förutsättning för att kunna minska energianvändningen och åstadkomma ett bra inomhusklimat.