Ventilation kan förebygga smitta

Förutsatt att vi håller avstånd så kan ventilation med normenliga uteluftsflöden minska risken att smittas covid-19 och andra virus.

Ventilation hjälper inte mot de större droppar med virus som man kan träffas av inom någon meter från en smittsam medmänniska. Men konventionell ventilation späder effektivt ut koncentrationen av de virusdroppar som är så små att de hänger kvar i luften, så kallad aerosol.

Rekommenderade åtgärder

Baserat på REHVA:s vägledning (version 4.1, 2021-04-15), ECDC:s vägledning (2020-11-10), Folkhälsomyndighetens Ventilation och covid-19 (2020-11-13), Arbetsmiljöverkets Luft och ventilation (2021-05-17), Arbetsmiljöverkets Smittspridning och ventilation (2021-05-07) samt Eurovents rekommendation (2020-06-26) rekommenderar vi för kommersiella och offentliga lokaler under den pågående coronapandemin följande:

 • Upprätthåll effektiv ventilation och säkerställ luftflödena.
 • Stäng av eventuell återluft, så att all tilluft om möjligt består av uteluft.
 • Kör ventilationen i kontinuerlig drift. Alternativt kör ventilationen med effektivt luftutbyte minst en timme före och efter vistelseperioden.
 • Kontrollera att aggregaten är injusterade med rätt tryckbalans och att service är utförd enligt tillverkarens anvisningar, se REHVA:s Technology Specific Guidance.
 • Byt filter som vanligt, alltså när kalendern eller övervakningssystemet indikerar att det är dags. Följ god generell praxis vid filterbyten, alltså se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna: heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Lägg det gamla filtret i en plastpåse eller kartong och försegla den.
 • Ytterligare relevanta åtgärder för långsiktigt bättre luft är att använda rätt filterklass samt kontrollera tätningslister, ofiltrerad smutsig luft får inte smita förbi filtret.


REHVA analyserar och ger detaljråd

REHVA har med utgåva 4 förtydligat sin vägledning för covid-19. Avsnittet om spridningsvägar visar varför stora virusdroppar förekommer i stor mängd helt nära smittbäraren. Man förklarar också varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas, och att detta gör att konventionell ventilation effektivt kan späda ut och föra bort dem. En riskbedömningsmetod för luftburen smitta har tillkommit liksom rekommendationer för rum där covid-19-patienter vårdas.

Vägledningens praktiska rekommendationer för fastighetsdrift är i tydligt indelade i 15 detaljområden, däribland uteluftsflöden, drifttider och återluft. Råden inkluderar särskilda bilagor för bland annat skolor och roterande värmeväxlare.

REHVA:s vägledning (version 4, 2020-11-17)


EU:s smittskyddsmyndighet ECDC

har gällande ventilation och covid-19 bland annat slagit fast att:

 • Covid-19 överförs vanligen inomhus.
 • Ventilationssystem kan bidra till att minska smittspridningen inomhus genom högre luftomsättning, mindre återcirkulation och mer uteluft.
 • Myndigheternas minimikrav på luftväxling bör upprätthållas hela tiden.
 • Ökad luftomsättning minskar smittrisken i slutna utrymmen. Detta kan uppnås med naturlig eller mekanisk ventilation beroende på situationen.
 • Risken att covid-19 smittar via ventilationskanaler är mycket liten.

ECDC:s vägledning (2020-11-10)


WHO:s vägledning för god ventilation

WHO har tagit fram en vägledning för att förbättra och säkerställa bra ventilation i samband med Covid19. Risken för att få Covid-19 är högre i trånga och otillräckligt ventilerade utrymmen där smittade människor tillbringar långa perioder tillsammans i nära närhet. I dessa miljöer sprids viruset av andningsdroppar eller aerosoler mer effektivt.

WHO:s vägledning (2021-04-13)


Eurovent visar andra länders vägledningar

Eurovent har gått igenom coronavägledningar från branschorgan i en rad olika länder och publicerade 2020-06-26 en sammanställning med länkar. Råden skiljer sig förstås på en del punkter, men gemensamt för alla är att man ska ha tillräckliga luftflöden, hålla ventilationen igång och undvika återluft.

Eurovents sammanställning


Tillförlitliga informationskällor

Myndigheterna publicerar fortlöpande senaste information på krisinformation.se.

Ytterligare ventilationsrelaterad information om coronavirus finns på följande webbplatser:

Relevant hygienisk vägledning ges i följande rekommendationer och vägledningar från Eurovent:

Denna webbsida uppdaterades 2021-05-17.