Spjäll för brandskydd

Olika typer av spjäll används beroende på om man tillämpar förenklad dimensionering enligt BBR eller analytisk dimensionering enligt BBRAD.

Brandspjäll vid
Förenklad dimensionering

Brand/brandgasspjäll (EI)

Brandgasspjäll (E)

CE-märkning

CE-märkningen är ett sätt att likvärdigt presentera prestanda för produkter i Europa och produkten ska även åtföljas av en prestandadeklaration. CE-märkningen av Brand/brandgasspjäll, brandgasspjäll och rökkontrollspjäll är ingen kvalitetsstämpel och innebär inte att produkten med automatik uppfyller svenska regler och föreskrifter. För att underlätta för byggherren finns därför också en frivillig märkning, P-märkning. CE-märkning enligt byggproduktförordningen ska inte heller förväxlas med CE-märkning enligt maskindirektivet där man till exempel CE-märker hela ventilationsanläggningen med avseende på säkerhet m.m.

P-märkning

Denna märkning visar att produkterna också uppfyller kraven enigt BBR. P-märke ställer bland annat krav på täthet och övervakning med automatisk funktionstest var 48:e timma. OBS! Brandspjäll utlöses på signal från rökdetektor eller brandlarmsystem och temperatur! Spjäll för brandskydd kan vara både CE-märkta och P-märkta.

Typgodkännande

Typgodkännandebeviset är det dokument som anger produktens prestanda och att den uppfyller gällande lagar och föreskrifter enligt BBR. Genom provning och eventuella kompletterande beräkningar verifieras egenskaperna innan typgodkännandebeviset utfärdats. Om produkten berörs av en harmoniserad europastandard med krav på CE-märkning enligt byggproduktförordningen så kan den inte typgodkännas. Då blir istället P-märkningen ett relevant komplement för att påvisa överensstämmelse med BBR.