Remissvar

Svensk Ventilation är remissinstans för regler som rör inomhusmiljö, ventilation och energihushållning. Vi kommenterar både lagstiftning och andra regler, t ex standarder och branschrekommendationer.

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn
till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning

2024-04-05

Svensk Ventilations svar på Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn
till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med
konsekvensutredning, Dnr 29/2022

remissvar extraremiss från Svensk Ventilation Dnr 29_2022

Extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna
råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

2024-04-08

Svensk Ventilations svar avseende Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna
råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

Svensk Ventilations remissvar, dnr 31-2022

Förslag av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå

2024-01-10

Svensk Ventilations remissvar avseende förslag av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå, dnr 2023:1355

Svensk Ventilations remissvar, dnr 2023:1355

Boverkets riktade remiss – Avstämning inför
framtagande av förslag till nya föreskrifter om energihushållning

2023-12-20

Svensk Ventilations svar på Boverkets riktade remiss – Avstämning inför
framtagande av förslag till nya föreskrifter om energihushållning, dnr 5942/2021

Svensk Ventilations remissvar dnr. 5942_2021

Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

2023-12-06

Svensk Ventilations svar på Boverkets förslag ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, dnr 4540/2023

Svensk Ventilations remissvar, dnr 4540_2023

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag

2023-10-31

Svensk Ventilation har svarat på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag. Dnr 126/2023

Svensk Ventilations remissvar, dnr 126_2023 Certiferade byggprojekteringsföretag

Folkhälsomyndighetens remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

2023-10-27

Svensk Ventilation har svarat på Folkhälsomyndighetens remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. Dnr 00973-2021

Svensk Ventilations remisssvar, dnr 00973-2021.

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

2023-08-25

Svensk Ventilation har svarat på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Dnr 31/2022

Svensk Ventilations remissvar, dnr 31_2022 förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall

2023-06-16
Svensk Ventilation har svarat på Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall
Svensk Ventilations remissvar.

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

2023-06-16
Svensk Ventilation har svarat på Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader
Svensk Ventilations remissvar.

Förslag till förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus

2023-05-08
Svensk Ventilation har svarat på remissen från Klimat- och näringslivsdepartement. Dnr KN2023/02548
Svensk Ventilations remissvar.

Skolverket: Förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan

2023-03-23
Svensk Ventilation har lämnat remissvar och tillstyrker med ett fåtal kommentarer. Dnr 2023:21
Svensk Ventilations remissvar.

Modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande 2023

2023-02-28
Svensk Ventilation har svarat på remissen från Samhällsbyggandets regelforum.
Svensk Ventilations remissvar.

Miljödata Bedömningskriterier 6.2

2023-02-28
Synpunkter på förslag har lämnats till SundaHus.
Svensk Ventilations remissvar.

Näringslivets klimatomställning PM 2022:10

2022-12-14
Svensk Ventilation har lämnat sina synpunkter i Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser:s rapport om analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning Dnr M2022/01829
Svensk Ventilations remissvar.

Skolverket: Förslag till ändring av yrkesprogramstruktur i gymnasieskolan

2022-11-21
Förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram, Dnr 2022:2107
Svensk Ventilations remissvar.

Föreskriftstexter om byggarbetsmiljösamordning, planering och projektering

2022-10-01
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur och föreskriftstexter om byggarbetsmiljö-samordning, planering och projektering, Dnr 2021/072826
Svensk Ventilations remissvar.

Boverket: Hearing gränsvärden vid klimatdeklaration

2022-09-05
Den 31 aug har Boverket arrangerat en öppen digital hearing för att samla in synpunkter på förslag till gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan och utveckling av klimatdeklaration för byggnader. Svensk Ventilation har lämnat sina synpunkter. Svensk Ventilations enkätsvar här.

Miljöbyggnad 4.0

2022-09-02
Synpunkter på SGBC:s nya manualgeneration Miljöbyggnad 4.0
Svensk ventilations remissvar.

Planen REPowerEU

2022-08-18
Synpunkter på lagstiftningsförslag inom Planen REPowerEU, Dnr: I2022/01267
Svensk ventilations remissvar.

Förordning om ekodesign för hållbara produkter

2022-06-10
Kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter, Dnr M2022/00802.
Svensk Ventilations remissvar.

Införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan

2022-05-09
Skolverkets förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan m.m. Dnr: 2022:55
Svensk Ventilations remissvar. 

Byggproduktförordning

2022-04-22
Finansdepartementets förslag till ny byggproduktförordning, Dnr Fi2022/01190. Svensk Ventilations remissvar. 

Svanenmärkta byggnader

2022-03-08
Förslag till nya kriterier för Svanenmärkning av nya byggnader. Svensk Ventilations remissvar.

Råd om energimätning i byggnader

2022-03-01
Boverkets förslag gällande föreskrifter och allmänna råd med konsekvensutredning, diarienummer 3660/2021. Svensk Ventilations remissvar.

Byggnaders energiprestanda

2022-02-09
Infrastrukturdepartementets förslag till revidering av Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, dnr I2021/03358. Svensk Ventilations remissvar.

Tillsynsavgift och byggsanktionsavgift

2021-11-02
Boverkets rapport med diarienummer Fi2021/02315. Svensk Ventilations remissvar.

Energieffektiviseringsdirektiv

2021-10-15
Europeiska kommissionens förslag till nytt energieffektiviseringsdirektiv (Energy Efficiency Directive EED). Svensk Ventilations remissvar.

AMA VVS & Kyla 22

2021-09-20
Svensk Ventilations remissvar

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus, 2860/2021 – 2021-09-01.
Svensk Ventilations remissvar

Klimatdeklaration av byggnader

Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader Fi2021/02715 – 2021-06-02
Svensk Ventilations remissvar

Energieffektivisering i flerbostadshus

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus Fi2021/00200 – 2021-05-24
Svensk Ventilations remissvar

Boverkets föreskrifter om skydd mot buller

Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler, dnr: 2747/2019 – 2021-04-09
Svensk Ventilations remissvar

Produktkategoriregler för EPD för ventilationsprodukter

EPD Internationals remiss om förnyelse av produktkategoriregler för miljövarudeklaration (EPD) för ventilationskanaler cPCR Air ducts, substantial materials – 2021-03-17 och 2021-03-23
Svensk Ventilations remissvar om processen
Svensk Ventilations remissvar om dokumentet

Klimatdeklaration för byggnader

Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader, dnr: 3930/2019 – 2021-03-05
Svensk Ventilations remissvar

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter, diarienummer 2019/072424 – 2020-12-23
Svensk Ventilations remissvar

Ekodesignförordningarna om bl a ventilationsaggregat

Revideringsstudien om förordningarna EU 1253/2014 och EU 1254/2014 om ventilationsenheter – 2020-12-21.
Svensk Ventilations synpunkter till Energimyndigheten

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33, diarienummer U2020/03826/GV – 2020-11-30.
Svensk Ventilations remissvar

Bassängbad

Folkhälsomyndighetens förslag till nya allmänna råd och ny vägledning om bassängbad, ärendenummer 03017-2017 – 2020-10-28.
Svensk Ventilations remissvar

Energideklarationer för byggnader

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, dnr: 119/2020 – 2020-09-16.
Svensk Ventilations remissvar

VVS- och fastighetsprogrammet

Skolverkets förslag på ändringar i ämnesplaner samt vilka kurser som får erbjudas inom VVS- och fastighetsprogrammet – 2020-09-06.
Svensk Ventilations remissvar

Modernare byggregler

Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68 – 2020-05-13.
Svensk Ventilations remissvar

Klimatdeklaration för byggnader

Förslag till lag om klimatdeklaration för byggnader, dnr Fi 2020/00475/BB – 2020-05-06.
Svensk Ventilations remissvar

Energimätning i byggnader (IMD)

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader, dnr 243/2020 – 2020-04-08.
Svensk Ventilations remissvar

Energideklarationer – oberoende experter

Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration när det gäller oberoende experter (I2020/00628/E) – 2020-03-27.
Svensk Ventilations remissvar

VVS- och fastighetsprogrammets ämnesplaner och programstruktur

Förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom VVS- och fastighetsprogrammet (Dnr 2017:1728, 2017:803) – 2020-01-30.
Svensk Ventilations remissvar

Reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet – 2020-01-07.
Svensk Ventilations remissvar

Energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella krav

Infrastrukturdepartements promemoria – Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021–2030 – 2019-11-15.
Svensk Ventilations remissvar

Mindre aktörer i energilandskapet

Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76) – 2019-11-15
Svensk Ventilations remissvar

Energikraven i Boverkets byggregler

Ändringsförslag om Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx, dnr 6664/2017 – 2019-10-25
Svensk Ventilations svarsfil

Byggnaders energiprestanda – ändringar i PBF

Finansdepartementets PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i Plan- och byggförordningen, dnr Fi2019/02656/BB – 2019-10-25
Svensk Ventilations remissvar

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem, dnr I2019/01698/E – 2019-10-07
Svensk Ventilations remissvar

Individuell mätning av värme och tappvarmvatten

Infrastrukturdepartementets PM Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet – Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse, dnr I2019/01869/E – 2019-09-20
Svensk Ventilations remissvar

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning, dnr 2014/116773 – 2019-03-15
Svensk Ventilations remissvar

Dokumentationssystem för byggprodukter

Boverkets rapport 2018:22, Dokumentationssystem för byggprodukter – 2018-12-14
Svensk Ventilations remissvar

Klimatdeklaration av byggnader

Boverkets rapport 2018:23, Klimatdeklaration av byggnader – 2018-12-14
Svensk Ventilations remissvar

Resurseffektiv användning av byggmaterial

Delbetänkandet SOU 2018:51, Resurseffektiv användning av byggmaterial – 2018-12-14
Svensk Ventilations remissvar

Byggnaders energiprestanda

Synpunkter på vägledningsdokument för byggnaders energiprestanda – 2018-10-15
Svensk Ventilations synpunkter

AMA VVS & Kyla 19

2018-09-13
Svensk Ventilations remissvar

Systemgräns i EPBD och BBR m.m.

Systemgräns och annat som berör reglerna för byggnaders energiprestanda – 2018-09-13
Svensk Ventilations ytterligare synpunkter

Systemgräns i EPBD och BBR m.m.

Hur BBR borde utvecklas med hänsyn till revidering av Direktivet om byggnaders energiprestanda – 2018-08-15
Svensk Ventilations synpunkter

Effektivare energianvändning

Näringsdepartementets betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) – 2018-06-25
Svensk Ventilations remissvar

Radonbidrag

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus – 2018-05-30
Svensk Ventilations remissvar

Gymnasiets ämnesplaner för ventilation

Skolverkets förslag till nya föreskrifter och ändringar gällande ämnesplaner för sprinklerteknik, ventilation – installation samt ventilation – plåtslageri – 2018-05-22
Svensk Ventilations remissvar

Boverket BBR nära-nollenergibyggnader inkl SFP

Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd. Bland annat skärpningar av kraven på SFP, specifik fläkteleffekt – 2018-05-11
Svensk Ventilations remissvar

Boverket BED

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader – 2018-05-11
Svensk Ventilations remissvar

Modernare byggregler – standardisering

Betänkandet Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för modernare byggregler – 2018-04-26
Svensk Ventilations remissvar

Förenklad kontroll av serietillverkade hus

Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess. Förenklad kontroll av serietillverkade hus. N2016/05609/PBB – 2018-02-13
Svensk Ventilations remissvar

Boverket BBR 26

Ändringar i avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, dnr. 5683/2017 – 2018-01-08
Svensk Ventilations remissvar

Energimärkningsförordningen

Miljö- och energidepartementets förslag till lagar med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om energimärkning, dnr M2017/02466/Ee – 2017-12-11
Svensk Ventilations remissvar

Högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram

Utbildningsdepartementets förslag att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan, dnr U2017/03537/GV – 2017-12-05
Svensk Ventilations remissvar

Boverkets kompetenskrav för OVK

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, dnr 2056/2017 – 2017-10-31
Svensk Ventilations remissvar

Skolverket – branschskola inom ventilation

Rekommendationsbrev för IUC som kommande branschskola inom ventilation – 2017-10-27
Svensk Ventilations rekommendationsbrev

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndighetens regeringsuppdrag för sektorsstrategier för energieffektivisering – 2017-09-29
Svensk Ventilations synpunkter

Strålsäkerhetsmyndigheten – Radon på arbetsplatser

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter, bl a om radon på arbetsplatser, dnr SSM2017-797 – 2017-08-30
Svensk Ventilations yttrande

Extra remiss om regler för nära-nollenergibyggander

Boverkets förslag till ändrade regler i BBR och BEN.  Sveriges tillämpning av EPBD-kraven om nära-nollenergibyggnader, dnr 4562/2016 – 2017-05-19
Svensk Ventilations extra remissvar

Boverket – VÄS 3

Boverkets förslag till allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Helt nytt stycke i dessa råd är Väsentlig ändring av anordning för ventilation. – 2017-05-12
Svensk Ventilations remissvar

Miljöbyggnad 3.0

Förslag från Sweden Green Building Council om uppdatering av miljöcertifieringskriterier – 2017-03-15
Svensk Ventilations remissvar

En gymnasieutbildning för alla

Gymnasieutredningens betänkande (SOU 2016:77) En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning – 2017-02-27
Svensk Ventilations remissvar

Förslag till regler för nära-nollenergibyggander

Boverkets förslag till ändrade regler i BBR och BEN.  Sveriges tillämpning av EPBD-kraven om nära-nollenergibyggnader, dnr 4562/2016 – 2017-02-24
Svensk Ventilations remissvar

BREEAM-SE 2017

Förslag från Sweden Green Building Council om uppdatering av miljöcertifieringskriterier – 2017-02-16
Svensk Ventilations remissvar

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och
Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD)

Miljö- och energidepartementets remiss om revidering av Energieffektiviseringsdirektivet och Direktivet om byggnaders energiprestanda – 2017-01-23
Svensk Ventilations synpunkter

Stöd till hyresbostäder och studentbostäder

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande, dnr 3151/2016 – 2016-10-25
Svensk Ventilations Remissvar

Elsäkerhetslagstiftningen

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter med anledning av den nya elsäkerhetslagen, 15EV4271 – 2016-09-30
Svensk Ventilations remissvar

Utvärdering av byggnaders energianvändning

Boverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr 1694/2016 – 2016-08-22
Svensk Ventilations svarsfil

Dokumentationssystem för byggprodukter

Svensk Ventilations yttrande angående Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46), N2015/08935/PUB – 2016-08-22
Svensk Ventilations yttrande

Stöd för renovering och energieffektivisering  i vissa bostadsområden

Svensk Ventilations remissvar på förslaget till Boverkets föreskrifter om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden – 2016-08-22
Svensk Ventilations remissvar

Svensk Ventilations synpunkter på Näringsdepartementets förslag till Förordning om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden – 2016-05-27
Svensk Ventilations synpunkter 

Boverkets Byggregler

Svensk Ventilations svar på Boverkets remiss om ändring av BBR, dnr 137/2015 och 2508/2015 – 2016-03-09
Svensk Ventilations remissvar Dnr137_2015_Dnr2508_2015

Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke

Svensk Ventilations remissvar gällande Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) – 2016-02-29
Svensk Ventilations remissvar U2015_05421_GV

MYh:s nivåplacering av kvalifikationer

Svensk Ventilations remissvar angående Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter för ansökan om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen, SeQF – 2016-01-18
Svensk Ventilations remissvar, MYH 2015/4313, 2015/4359, 2015/4623

Boverkets rapport om IMD

Svensk Ventilations remissvar på Boverkets rapport om individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. – 2015-12-07
Svensk_Ventilations_yttrande_M2015_03355_Ee

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrift (ATEX)

Svensk Ventilations remissvar på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö. – 2015-11-30
2015_005404 Svensk Ventilations remissvar

Yttrande angående – En stärkt yrkeshögskola

Svensk Ventilations yttrande angående departementspromemorian ” En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. – 2015-11-16
1. Svensk Ventilations yttrande U2015_04091_GV

Statsbidrag for att rusta upp skollokaler

Svensk Ventilations remissvar på Boverkets förslag till föreskrifter om
statsbidrag for att rusta upp skollokaler m.m. – 2015-10-07
Svensk_Ventilation_remissvar_skolupprustningar_Dnr_2439_2015_

Investeringsstöd till hyresbostäder

Svensk Ventilations yttrande angående investeringsstöd till hyresbostäder – 2015-10-05
Svensk Ventilations remissvar, N2015_5139_PUB

Nära-nollenergibyggnader

Svensk Ventilations yttrande över Boverkets rapport 2015:26, Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader – 2015-08-31
Svensk Ventilations remissvar, M2015_2507_Ee

AMA VVS & Kyl 16

Svensk Ventilations kommentarer till Byggtjänsts remiss på AMA VVS & Kyl – 2015-06-30.
Synpunkterna framgår som pdf-kommentarer (anteckningar, färgmarkeringar och strykningar) i filen.
Svensk_Ventilations_remissvar_20150630_AMA_VVS_Kyl16_kapQ

Elsäkerhet – en ledningsfråga

Svensk Ventilations yttrande över Elbehörighetsutredningens slutbetänkande Elsäkerhet – en ledningsfråga (SOU 2014:89) – 2015-05-21
Remissvar Elsäkerhetsutredningen M2015/283/Ee

Expertfunktion for byggskador

Svensk Ventilations yttrande över Boverkets rapport 2014:22 om Expertfunktion for byggskador – 2015-02-25
Remissvar Expertfunktion för byggskador 20150225

Individuell mätning och debitering

Svensk Ventilations yttrande över Boverkets rapport om individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad – 2015-02-09.
Remissvar_IMD_20150209

AMA VVS & Kyl 2015

Svensk Ventilations remissvar på Byggtjänsts förslag – 2014-10-08
Remissvar 20141008 (Våra synpunkter är införda som pdf-kommentarer och en förklarande sida)
Läs kompletterande remissvar 20141126

BBR:s Energihushållningskrav

Svensk Ventilations remissvar på Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler – 2014-09-01
Dnr_1591_2467_2014_Svensk_Ventilation_Energihushallning

Bygghandlingar 90

Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 5, Redovisning av installationer, utgåva 2 – 2014-04-21
Svaret lämnades i form av pdf-kommentarer direkt i grunddokumentet. Kontakta Svensk Ventilations kansli om Du vill ta del av kommentarerna.

MSR:s kriterier för byggnader och energi

Svensk Ventilations synpunkter på uppdateringen av Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för byggnader och energi – 2014-04-02
Remissvar: MSRs_upphandlingkriterier_for_byggnad_energi

Extra BBR-remiss föranledd av kolfilterfläktar

Svensk Ventilations svar på extra remissrunda om BFS 2014:xx BBR xx – 2014-02-07
Remissvar: Dnr_1201_2770_2013 Svensk Ventilation Extra remissrunda BBR

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Svensk Ventilations remissvar på Boverkets och Energimyndighetens Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader – 2014-01-31
Remissvar Nationell strategi för energieffektivisering från Svensk Ventilation 20140131

BBR 2014

Svensk Ventilations remissvar på förslag i oktober 2013 till revidering av Boverkets byggegler, där bland annat kraven på specifik energianvändning är uppdelade i fler byggnadskategorier och klimatzoner – 2013-12-13
BBR-2014-dnr-1201-27702013

Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

Svensk Ventilations remissvar avseende lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar – 2013-11-18
Svensk Ventilation Dnr_S2013_6411_PBB

Ecodesign Lot 6 – Draft Commission Regulation

Kommentarer från Svensk Ventilation om kravnivåerna för SFPint och verkningsgrad, kravparametern för fläktverkningsgrad, krav om lågenergifilter och energiklassgränser – 2013-11-14
med vårt förtydligande till Energimyndigheten 2013-12-06
Lot_6_Ecodesign_Central_Ventilation_Svensk_Ventilation_Comments_2013-11-14(2)

Praktikkrav för elbehörighet BB1

Svensk Ventilations, Kyl- och Värmepumpföretagens och VVS-företagens skrivelse till Elsäkerhetsverket om ELSÄK-FS 2013:1 och dess inlåsningseffekter gällande behörighet på grund av praktikkraven som i princip kräver att man arbetar minst ett år i ett elinstallationsföretag – 2013-11-11
Praktikkrav elbehörighet BB1 Skrivelse till Elsäkerhetsverket

Certifierad energiexpert

Svensk Ventilations svar på remiss avseende Boverkets föreskrifter av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert – 2013-10-30
Remissvar_Certifierad_Energiexpert_Dnr_1191_4101_2013

SKL:s förslag till gemensamma energikrav

Svensk Ventilations synpunkter på förslaget från Sveriges Kommuner och Landsting om en gemensam modell för kommunala krav på energieffektivt byggande vid marköverlåtelse – 2013-09-23
Dnr_13_3569_Synpunkter_Svensk_Ventilation

Energideklaration för byggnader

Svensk Ventilations svar på remiss avseende Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader – 2013-09-16
Svensk Ventilations remissvar, dnr 1191-3857_2012

Energieffektiviseringsdirektivets genomförande

Svensk Ventilations remissvar på Näringsdepartementets promemoria ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige” – 2013-09-16
Läs svaret Svensk Ventilations remissvar, dnr N2013_2837_E

Ecodesign Lot 6 – Working Document 2013-08-29

Kommentarer och justeringsförslag till EU-kommissionens omarbetade förslag, inskickade 2013-09-12
Worddokument med spårade ändringar och kommentarer.
Working Document Ecodesign Ventilation Units_SvenskVentilation_comments

Näringsdepartementet – Energieffektiviseringsdirektivet artikel 7 – Energimyndighetens beräkningar och förslag

Svensk Ventilations svar på remissen Energimyndighetens rapport ”Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet- Energimyndighetens beräkningar och förslag” – 2013-05-03
Svensk Ventilation _Dnr_N2013_602_E

Byggkravsutredningen

Svensk Ventilations svar på remissen om Byggkravsutredningens delbetänkande (SOU 2012:86) ”Ökat bostadsbyggande och samrdnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler.” – 2013-04-24
Svensk Ventilation _Dnr_S2012_8708_PBB

Lag om energideklaration för byggnader

Svensk Ventilations svar på remissen ”Promemorian Experternas kompetens och oberoende – ändringar i lagen om energideklaration för byggnader” – 2013-03-26
Dnr_N20213_866_RS_Svensk_Ventilation

BREEAM-SE – öppen remiss 2013-01-05

Svensk Ventilations synpunkter 2013-02-18
Remiss av BREEAM-SE öppen remiss 130105 – Svensk Ventilations synpunkter

Näringsdepartementet – Energieffektiviseringsdirektivet artikel 7

Svensk Ventilations förslag till ökad energieffektivisering inom boende och servicesektor 2013-01-23
Förslag till Näringsdepartementet och Energimyndigheten 2013.01.23

Ecodesign Lot 6 – Working Document 2012-10-10

Upprop från 18 aggregattillverkare för SFP-baserade ekodesignkrav på ventilationsaggregat – 2012-12-05
SFP_appeal_from_manufacturers_20121205 (uppdaterat 2012-12-14)

Ecodesign Lot 6 – Working Document 2012-10-10

Svensk Ventilations svar med kommentarer till arbetsdokumentets detaljer – 2012-12-05
Draft_Working_Document_Ventilation_Svensk_Ventilation_commented_20121205
Kommenterad text framgår som gula fält. Kommentarerna blir synliga när markören förs till de gula fälten.

Högskoleverket

Svensk Ventilations svar på remissen Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper samt om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen – 2012-11-20

BBR 2013

Svensk Ventilations synpunkter på Boverkets förslag till ändrade byggregler – 2012-10-15
Dnr_1201-419_2012_Remissvar_BBR_Svensk_Ventilation

Energy-efficient Buildings beyond 2013 Roadmap

EU-kommissionens Public Private Partnerships in research – Svensk Ventilations anmärkning i Public Consultation – 2012-10-01
Feedback_on_Draft_Energy-efficient_Buildings_PPP_beyond_2013_Roadmap

Ecodesign Preparatory Study ENTR Lot 6

Energimyndighetens kompletteringsstudie genomförd av SP i samarbete med Svensk Ventilation – 2012-09-26
Studien Lot_6_SFP_Energimyndigheten_20120926 baseras på de nordiska branschföreningarnas inlägg till EU-kommissionen för SFP som nyckeltal för ekodesign av luftbehandlingsaggragat – 2012-05-14
Läs inlägget Nordic_SFP_proposal_to_Lot_6

VVS AMA 2012

Svensk Ventilations remissvar på Byggtjänsts förslag – 2012-08-17 (kompletterat senast 2012-09-17)
Remissvar AMA_2012_Remissvar_Svensk_Ventilation med Byggtjänsts slutliga kommentarer 2012-12-12 (högerkolumnen).

Byggproduktförordningen

Svensk Ventilations remissvar avseende Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter – 2012-05-23
Dnr_S2011_4930_PBB_Svensk_Ventilation

BBR 2013

Svensk Ventilations synpunkter på Boverkets arbetsmaterial inför BBR 2013 – 2012-04-14.
Svensk_Ventilations_synpunkter_på_arbetsmaterialet_inför_BBR_2013

Nära-nollenergibyggnader – EPBD 2

Näringsdepartementets omarbetade EU-direktiv om byggnaders energiprestanda m.m. PM II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader – 2012-02-03
Remissvar_N2011_7477_E_Svensk_Ventilation

Miljöbedömning av legeringar

BASTA och Byggvarubedömningens förslag på alternativ bedömning av legeringar – 2012-01-27
Remissvar och förslag: Bedömning_av_legeringar_i_BASTA_och_BVB

Ecodesign Directive Lot 11

Tolkning av begreppet ”housing” för fläktar – Svensk Ventilations förslag 2011-12-15
Läs skrivelse Energimyndigheten_Lot11_-_Housing_tolkning

Boverkets förslag om typgodkännanden

Förslag att avskaffa systemet med typgodkännanden – 2011-12-07
Läs synpunkter Synpunkter_Typgodkännanden_20111207

Myndigheten för Yrkeshögskolan

Synpunkter 2011-11-24 på yrkesanalys för installationsingenjör med bifogad skrivelse ”Arbetsmarknadens behov av Installationsingenjörer”
Remissvar 11_11_25_Svensk_Ventilations_synpunkter_på_Myndigheten_för_yrkeshögskolans_yrkesanalys
Skrivelse Brev_IUC,bifogat_remissvar_11.11.25

Energideklarationer – EPBD 2

Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. Promemoria I: förslag avseende energideklarationer. 2011-11-23
Remissvar Dnr_N2011_5600_E_Svensk_Ventilation
Kompletterande promemoria 2012-01-23
Remissvar Dnr_N2012_193_RS_Svensk_Ventilation

Ecodesign Preparatory Study ENTR Lot 6

De nordiska branschföreningarnas inlägg till EU-kommissionen för SFP som nyckeltal för ekodesign av luftbehandlingsaggregat
111031_Nordic_SFP_Statement_to_EU_pdf
SFP_vs_Velocity_-_Nordic_expert_meeting_20111117

Stockholms miljöprogram 2012-2015

Svensk Ventilations synpunkter 2011-09-30 om sunda konkurrensvillkor, giftfria varor och byggnader, 11.09.30_Synpunkter,_Stockholms_Miljöprogram

Ecodesign Preparatory Study ENTR Lot 6

Eurovents rekommendation 2011-09-30 till EU-kommisionen, att inkludera luftfiltrering och kanalsystem som energirelaterade produkter under Ekodesign-direktivet
COM_11010.1_Eurovent_position_on_filtration_and_ducts_2nd_Ecodesign_program_13236004340

Ecodesign Preparatory Study ENTR Lot 6

Eurovents synpunkter 2011-09-28 på Ecodesign för ventilationsprodukter, speciellt luftbehandlingsaggregat
Eurovents svar med Svensk Ventilations synpunkter i gult
COM_11008_3_covered_letter_to_COM_11008_2_PPaper_Lot_6_incl_SV_positions

Direktiv om energieffektivisering

KOM (2011) 370 – 2011-09-02
Synpunkter,_direktiv_KOM_2011,_370

Elsäkerhetsverkets förslag

till ny elinstallatörslag 2011-03-25
Remissvar,_ny_elinstallatörslag_2011.03.25

Boverkets Ändringsregler

Svensk Ventilations svar 2011-01-31
Remissvar_Boverkets_Ändringsregler

Boverkets Byggregler

Avsnitt 9 – Energihushållning – 2011-01-14
11.01.14__Remissvar_BBR_avsnitt_9_BÄR_9x

Boverkets Byggregler

Avsnitt 5 – Brandskydd – 2010-09-01
2010_09_01_Svensk_Ventilations_remissvar
Imkanal_2010_09_30_remissvar

Nationell strategi för lågenergibyggnader

Synpunkter på förslag till nationell strategi för NNE-byggnader – 2010-08-22
Nationell_strategi_för_lågenergibyggnader-20100820

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner

samt ämnen och kurser i inriktningar och programfördjupningar – 2010-08-20
Skolverket_20100820

Ecodesign Preparatory Study ENTR Lot 6

Eurovents synpunkter på produktdefinitioner, standarder och lagstiftning, ekonomisk- och marknadsanalys samt användarkrav på ventilationssystem – 2010-07-02
Eurovents remissvar
Svensk Ventilations synpunkt om kanalsystem

Boverkets Byggregler

Svensk Ventilations skrivelse till Boverket med förslag om att BBR ändras när det gäller avsnitt 6 om ventilation – 2009-12-04
Brev_091204_Boverket

Boverkets Byggregler

Avsnitt 9 – Energihushållning – 2006-08-31
Remissvar_BBR_9_060831

Energideklarationer

Svensk Ventilation har 2006-08-22 tillsammans med VVS-installatörerna lämnat synpunkter på Boverkets förslag till.

  1. Föreskrifter och allmänna råd till lagen om certifiering av oberoende experter.
    Synpunkter_Boverket_2006_OXE1
  2. Föreskrifter och allmänna råd till lagen om energideklarationer för byggnader, BFS 2006:00 BED1.
    Synpunkter_Boverket_2006_00_BED1

Energieffektivisering

Svar till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet om Energieffektivisering och energismart byggande Ds 2005:51 – 2005-12-23
Remissvar_energieffektivisering

Energieffektivisering, piska eller morot?

Remissvar på Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) – 2005-12-22
Remissvar_Piska_eller_Morot_0512