Förenklad dimensionering

Som råd för förenklad dimensionering anger Boverket två sätt att förhindra brand- och brandgasspridning: Antingen separata system för varje brandcell, eller brandspjäll.

Individuell styrning av luft görs med hjälp av vridande spjäll. Själva spjällbladet manövreras med en spjällmotor. Dessa spjäll installeras i det genomgående kanalsystemet och placeras i direkt anslutning till väggarna mellan brandceller. Det betyder att ett brandspjälls förmåga att förhindra spridning av brand är det samma som för andra ingående byggdetaljer. En felaktigt utförd ventilationsanläggning kan sprida heta (900°C) brandgaser med stora tryck som sedan antänder omgivande material i andra brandceller.

Till våra fastigheter finns därför ett antal beprövade konstruktioner av brandspjäll med tillhörande system. Brandspjäll ska vara CE-märkta med avseende på brandklass men de måste också uppfylla övriga krav enligt BBR. I Sverige ställs höga krav på ansvar och funktioner när det gäller brandskydd. Därför har flera tillverkare valt att P-märka sina lösningar. Ett P-märke kan bara fås efter realistiska brandprov hos brandprovningsinstitut samt utvärdering av tredje part. En P-märkt produkt och lösning innebär alltså ett dokumenterat skydd mot spridning av brand vilket begränsar skador på egendom när det brinner.
Motsvarande krav och lösningar används även för att första hand rädda liv. Människor omkommer oftast av giftiga brandgaser (rök). Brandgaser är giftiga även när värmen i dem inte är direkt dödande. Det är därför viktigt att ställa samma krav på ingående komponenter när det gäller förhindrande av brandgasspridning – även när sprinkler har installerats.
Exempel på ventilationsprodukter som integrerad del i fastighetens skydd mot spridning av brand och brandgaser är: godkända spjäll med fabriksmonterade godkända ställdon, styr- och övervakningssystem, rökdetektorer, brandklassade fläktar, godkända kanalsystem och upphängningsanordningar, tätningsmaterial mm.