Arbetsgrupper

Styrgrupperna pekar ut angelägna aktiviteter och utser arbetsgrupper.

Verkningsgrad

Gruppen bevakar hur olika verkningsgrader för värmeåtervinning beräknas och redovisas. Gruppen står bakom publikationerna

  • Temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem. Riktlinjer för redovisning av produktdata. (utgiven 2012)
  • Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luft-luftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. (utgiven 2013)

Filter

Arbetsgrupp Filter behandlar specifika frågor om filter inom Styrgrupp Produkter. Gruppen har skrivit publikationen ”Förenklat luftfilterval för flerfamiljshus med centraliserade ventilationssystem”.

Miljöbedömning

Gruppen är ett nätverk med de personer inom Svensk Ventilation som är engagerade i produktrelaterade miljöfrågor. Den som är med i gruppen får:

  • kallelser till seminarier och informationsträffar
  • mail med information om vad som händer inom området
  • frågor via mail när Svensk Ventilation ska ta ställning i produktrelaterade miljöfrågor.

Ekodesign

Gruppen bevakar EU:s förordningar om energieffektivitet och energimärkning, speciellt

  • Ventilationsenheter, 1253/2014 och 1254/2014
  • Fläktar, 327/2011

LCC

Gruppen belyser livscykelkostnader, och därmed de ekonomiska fördelarna med att energieffektivisera ventilationssystemen redan befintliga byggnader. Gruppen har utarbetat Svensk Ventilations LCC-program, som beräknar energikostnad för ventilationsaggregat.

AMA VVS & Kyl

Gruppen stöttar utvecklingen och uppdateringen av AMA VVS & Kyl – referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom VVS och kyl. Verket ges ut av AB Svensk Byggtjänst.

Leveransbestämmelser

Gruppen bevakar och utarbetar branschspecifika tillägg till

  • AB-systemet – standardkontrakten för byggsektorn
  • NL-systemet – standardkontrakten för maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning

BIM

Gruppen bevakar utvecklingen inom det framväxande IT-stödet för byggande och installationer – BIM = bygginformationsmodellering

OVK

Gruppen stöttar bevakar myndigheternas tillsyn av Lagen om obligatorisk ventilationskontroll.