Faktorer som påverkar oss

Ventilation handlar inte bara om att föra bort dålig luft och ersätta den med ren luft till rätt omsättningshastighet. Här får du reda på andra faktorer som har stor betydelse för vad du uppfattar som bra ventilation.

luftburkLuftfuktighet

Under senare år har ”torr luft” blivit ett begrepp och många använder luftfuktare. Mycket ofta är diagnosen ”torr luft” fel, istället är det temperaturen som är för hög. En sänkning av temperaturen ger en högre luftfuktighet. Därför är det bästa man kan göra att sänka värmen om luften känns torr.

Idag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare. Många duschar varje dag, vi tvättar och torkar inomhus. Emissionerna ökar vid hög fukthalt och fukten i sig är den främsta anledningen till röta och mögel.

Luftföroreningar

Normalt tänker vi kanske på bilavgaser, pollen och olika typer av utsläpp när vi tänker på luftföroreningar. Dessa föroreningar finns alltid i utomhusluften och följer i olika utsträckning med in i våra bostäder. Luft som kommer in är alltså förorenad redan från början. I våra bostäder tillförs det dessutom en mängd andra föroreningar. De flesta material i en bostad som t.ex. mattor, färger, flytspackel, spånskivor etc. avger så kallade emissioner. Förutom att dessa ämnen avger dofter kan de också vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Andra föroreningskällor är möbler, hushållsmaskiner, djur och inte minst vi människor. Om inomhusluften innehåller föroreningar, andas vi in dem i våra kroppar och de kan påverka vår hälsa.

Studier runt om i världen visar en ökad risk för hjärt- och kärlproblem, inklusive dödsfall i stroke, i förhållande till kort- och långtidsexponering för halter av luftföroreningar, särskilt partiklar. Exempel är partiklar som genereras från utsläpp från fordon och däck fragmentisering, som kan ledas in inomhus genom mekaniska ventilationssystem, som deponeras i lungorna när de andas in i blodomloppet och flyttas till andra organ. Gas eller molekylära föroreningar kan också tränga bortom lungorna. Enligt WHO är luftföroreningar den största hälsorisken. Varje år dör 6700 personer i Sverige i förtid på grund av luftföroreningar, i världen är siffran sju miljoner.

Dessa föroreningar i inandningsluften har också varit direkt kopplade till ökade andningsbesvär, medicinering, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Luften stannar dessutom kvar länge i de flesta bostäder idag eftersom dessa ofta är välisolerade och täta. Täta hus utan bra ventilation har ofta dålig luftkvalitet.

Lufthastighet

Luften ska med hjälp av en bra ventilation röra sig i en lagom hastighet. Inomhusluften får inte vara stillastående om den ska hålla bra kvalitet, ventilationen ska ta bort den dåliga luften och ersätta den med ren luft. Att vi får frisk luft i bostaden på ett ekonomiskt sätt får därför inte innebära andra olägenheter. Det är viktigt att ventilationssystemet fungerar med låga ljudnivåer och att luften tillförs utan drag.

Temperatur

Fel temperatur sänker vår prestationsförmåga, undersökningar visar att det räcker med så lite som ett par grader för högt eller lågt. Lagom innetemperatur under vintern är 20-22°C, under sommaren 22-24°C.