Lagar och regler

Flera regelverk ställer krav på inomhusluften.

Boverket ställer grundläggande krav på luftväxling och luftkvalitet i en byggnad. Arbetsmiljöverket har regler om luftkvalitet och ventilation i arbetslokaler, exempelvis skolor, förskolor, kontor, verkstäder m.m. Folkhälsomyndigheten ger ut regler om luftkvalitet och ventilation, med koppling till Miljöbalken.

Byggregler

Boverkets byggregler talar om vad som gäller för byggnader. Kraven om luftkvalitet och ventilation finns i kapitlen

  • Hygien, hälsa och miljö
  • Energihushållning
  • Brandskydd

Mer om byggreglerna

Reglerna grundar sig på Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen.

halsoregler

Hälsoregler

Folkhälsomyndighetens regler gäller luftkvalitet och ventilation i bostäder och lokaler, med bland annat

  • riktvärden för luftomsättning
  • vad som bör undersökas vid bristfällig ventilation.

Mer om hälsoreglerna

Reglerna grundar sig på Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

arbetsmiljoregler

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2020:1 Arbetsplatsens utformning ställer krav om klimat och ventilation på alla arbetsplatser. Andra föreskrifter finns för mer specifika områden.

Mer om Arbetsmiljöverkets förskrifter

Reglerna grundar sig på Arbetsmiljölagen.