Vidareutbildning och certifiering

Utbildningen är framtagen för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli ventilationsmontör. Kursen kvalitetssäkras av Svensk Ventilation. Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Certifierad ventilationsmontörJoel Borin har gått trestegsutbildningen för ventilationsmontörer.

Vad tyckte du om kurserna och de tre olika nivåerna?

– Steg ett är en praktiskt inriktad kurs medan steg två och tre mer teoretiska. Det gör att jag som montör har fått en bredare bild och ser hur allt hänger ihop på olika nivåer. Det hjälper mig i mitt arbete.

Vad har du för tips till de som planerar att gå ventilationskurserna?

– Se till att du har jobbat några år som montör innan du går kurserna. Då kan du tillgodogöra dig kurserna bäst. Sen ett är ett hett tips att plugga på förstudiematerialet som du får från skolan inför kursen. Det gör att du lättare hänger med under kursdagarna.

Steg 1

Kursmål
Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

 • Systemuppbyggnad – systemförståelse, material, montage
 • Beteckningar – symboler och beteckningar enligt BSAB-systemet och Bygghandling 90
 • Ritningsläsning – ritningars uppbyggnad och hur en ritning läses, inledande om brandskydd i utförande entreprenad
 • Värmeåtervinning – olika system för att återvinna energi ur ett ventilationssystem
 • Ventilation och Brand – skydd mot brandspridning via ett ventilationssystem, totalentreprenad
 • Entreprenadkunskap – grunder i entreprenaders upphandlingssystem
 • Byggprocessen – byggprocessen enligt BSAB och AMA

Förkunskaper
Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

LÄS MER

Steg 2

Kursmål
Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

 • Lagar – regelverk, PBL, BBR, AML
 • AMA – hur används AMA i en teknisk beskrivning
 • Rambeskrivningar – beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
 • Tekniska beskrivningar – beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
 • Projektplanering – affärsmannaskap, projektplanering, processer etc i projekt, installationssamordning
 • Entreprenadjuridik – grund, AB, ABT
 • Kvalitet & arbetsmiljö – användande av kvalitets- och kontrollsystem i en utförande entreprenad
 • SÖ – grundläggande om styr- och regler samt övervakningssystem i ett ventilationssystem
 • Dimensioneringsteknik – hur ett ventilationssystem projekteras och dimensioneras

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Förkunskaper

Genomgått steg 1 med godkänt resultat.

LÄS MER

Steg 3

Kursmål
Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

 • AF & ABT – beskriver hur ABT systemet fungerar, samt koppling mot AMA
  AF
  Kalkyl – kalkylmodeller och anbudsskrivning, tid-, betal- och inköpsplaner
 • Mätteknik – grunder i mätteknik, teoretisk genomgång, inga praktiska moment
 • Kontroll och provning – genomgång av kontroll och provning efter slutförd entreprenad, dokument enligt AMA
 • Drift- och underhållsinstruktioner – beskrivning av DU-instruktioner för ventilationssystem
 • Service och underhåll
 • Slutdokumentation – vilken dokumentation som bör upprättas efter avslutad entreprenad, dokument enligt AMA
 • Efterkalkyl – syftet med att genomföra en efterkalkyl
 • Affärsmannaskap – krav på företag och medarbetare

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Förkunskaper

Genomgått steg 2 med godkänt resultat

LÄS MER