Ventilation av skolor

Luftens kvalitet och temperatur har en avgörande betydelse på arbetsprestationerna i skolan. Det är också avgörande för hur lärare och elever uppfattar sin arbetsmiljö.

Det finns flera forskningsrapporter som visar på ett tydligt samband mellan bra ventilation och arbetsresultat. Ändå är det vanligt att ventilationen prioriteras ner med motiveringen att det kostar för mycket.

Materialval med omsorg

Byggmaterial och möbler ger ifrån sig emissioner som måste ventileras bort för att inte påverka elevers och lärares hälsa. Det är därför viktigt att redan från början välja material som ger ifrån sig så låga emissioner som möjligt. Det gör att behovet av ventilation minskar och därmed behovet av energi.

Placering av skrivare

Skrivare som är placerade i klassrummet alstrar ozon, som reagerar med det naturliga fettet i vår hud och bildar giftiga ämnen vilka är farliga att andas in. Skrivare bör därför placeras i separata och väl ventilerade rum.

Filtrering av uteluften

Allt fler barn är drabbade av allergier. Därför krävs effektiv filtrering av den uteluft som tas in för att få bort eventuell pollen och andra ämnen. Normalt bör man filtrera med lägst  filterklass ePM1 50% (motsvarar ungefär gamla klass F7).

Temperaturkontroll

Uppvärmning av skollokalerna sker oftast med radiatorer. Det kan också ske genom en kombination av radiatorer och ventilation med värmeåtervinning. Det betyder att värmen i den frånluft som annars skulle skickas ut ur byggnaden tas tillvara och återvinns. Ventilationssystemet kan också dimensioneras för att klara hela värmebehovet. Installation av kyla är en kostsam åtgärd och därför ovanlig på skolor. Temperaturen måste ändå kunna hållas på en acceptabel nivå. Det görs oftast genom att förse fönstren med solskydd – i kombination med möjlighet till ökat luftflöde.

Behovsstyrd ventilation

Idag går det att anpassa luftflödet till det aktuella behovet i varje klassrum. Äldre ventilationssystem saknade sådan behovsstyrning. Genom behovsstyrd ventilation blir slutresultatet ofta ett bättre inneklimat till lägre totalkostnad.