Standardisering

Många viktiga standarder handlar om hur vi ska utvärdera och mäta våra produkter och system. Produktstandarder är alltså bara en del av standardiseringen.

Standarder är viktiga för ventilationsbranschen, både för ömsesidig förståelse i tekniska och kommersiella sammanhang, men också eftersom myndigheternas regler ofta utgår från standarder. I Sverige är de flesta ventilationsstandarder europeiska (EN) eller internationella (ISO), som Sverige officiellt har gett ut som svensk standard (t ex SS-EN).

Hur går standardisering till?

Standarder skrivs av arbetsgrupper inom SIS, CEN eller ISO, och följer en process med huvudstegen utkast, remiss och röstning. Läs gärna CEN:s och CENELEC:s översikt:

Från förslag till publicering

Boverket har en vägledning om standarder för att öka kunskapen om standarder och standardisering. Vägledningen ger en grundläggande förståelse för exempelvis hur en standard tas fram och hur man kan påverka standarders innehåll. Vägledningen är främst till för dig som har liten eller ingen kunskap om standarder men som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med standardisering.

Till vägledningen

Standardiseringsarbetet inom Svensk Ventilation

Vårt arbete med svenska, europeiska och globala standarder bedrivs genom att Svensk Ventilation deltar i SIS:s tekniska kommittéer för:

Genom att engagera sig i dessa kommittéer kan våra medlemsföretag:

  • få tidig information om ändrade och nya standarder
  • påverka innehållet i standarderna

Alla medlemsföretag i Svensk Ventilation är välkomna att engagera sig. Man deltar genom att anmäla personer som deltagare i SIS:s kommittéer. Kommittédeltagare får:

  • personlig åtkomst till webbplatser med relevanta dokument hos SIS, CEN och ISO
  • e-post från SIS om aktuella ärenden.

Kontakta Andreas Martinsson Björkdahl för mer information och anmälan.

Se schemat för arbetsgång