Boverkets byggregler

Så tolkas allmänna råd och föreskrifter

Hygien, hälsa och miljö

Reglernas grundkrav är att byggnader och installationer ger god luftkvalitet där vi människor vistas. Detta ska ske genom att ny luft förs in från det fria, samtidigt som fukt, lukt och hälsofarliga ämnen förs bort.

Grundregeln för tillförsel av uteluft är 0,35 liter per sekund och kvadratmeter, utan besvärande drag. Den nya luften ska föras in i ”rena” rum där vi ofta vistas. Sedan ska luften strömma vidare till andra rum, för att sist föras ut från rum där vi förorenar luften mest, t ex kök och badrum.

Läs mer om byggreglernas hälsokrav

Energihushållning

Reglernas grundkrav är att byggnader och installationer drar litet energi och ger tillfredsställande värmekomfort. Byggnader och installationer ska dessutom vara särskilt sparsamma med elenergi.

Huvudkravet uttrycks som högsta tillåten årlig energianvändning per kvadratmeter. Denna så kallade specifika energianvändning är olika för olika klimatzoner, byggnadstyper och energikälla. Ett fjärrvärmt flerbostadshus i Stockholmsområdet, som byggs 2015, får använda högst 80 kWh/kvm/år.

Läs mer om byggreglernas energihushållningskrav

Brandskydd

Reglerna syftar till att begränsa spridning av brand och rök, skydda människor, och att underlätta utrymning och räddning.

Reglerna kräver att ventilationen inte bidrar till att sprida brand, och att den installeras så att den inte bryter skyddet mellan brandceller.

Regler finns också för sådan ventilation som är en del av byggnadens brandskydd t ex brandspjäll och brandgasventilation.

Läs mer om byggreglernas brandskyddskrav