Ventilationssystem och energi

Ventilation med värmeåtervinning – FTX-system

Den åtgärd som sparar mest värmeenergi i ventilationssystemet är att återvinna värmen i den luft som lämnar huset Ett sådant system med till- och frånluft med värmeåtervinning kallas FTX-system. Detta i sin tur kan utformas på två olika sätt; antingen med ett gemensamt aggregat för ett eller flera trapphus eller ett mindre aggregat i varje lägenhet, se figuren. Gynnsammast ur energi- och driftsynpunkt är det stora och gemensamma aggregatet medan lägenhetsaggregaten är minst utrymmeskrävande i fall vad avser golvarea. Men tanke på att värmeväxlingen är gemensam för flera lägenheter så ska den vara säker mot luktöverföring.

Frånluftsystem

Elanvändningen i frånluftssystem kan reduceras om den gamla fläkten ersätts med en ny med högre verkningsgrad och med modern styr- och reglerutrustning. Tryckstyrda frånluftsfläktar sparar värmeenergi genom att de känner av när huset håller på att överventileras och varvtalet dras då ner. Med modern teknik kan ventilationsflödet varieras efter årstid – mindre under vintern och mer under sommaren. Men som sagt – dra inte ner ventilationsflödet mer än tillåtet.

Självdragsystem

Tyvärr finns det inga tekniska möjligheter för återvinning i ett självdragssystem. Energianvändningen kan minskas något om överventileringen vintertid reduceras genom att byta ut befintliga uteluftsventiler mot fukt- eller utetemperaturstyrda.

Vilket aggregat ska man välja?

SFP (Specific Fan Power), är ett mått som anger en fläkts eller ett aggregats energieffektivitet. SFP bör vara högst 2. Ju lägre siffra desto energieffektivare fläkt.