Vad vi gör

Branschorganisationen Svensk Ventilation lyfter fram inomhusluftens betydelse för hälsan och ventilationsteknikens möjligheter att minska energianvändningen i våra byggnader.

Vi företräder branschen gentemot myndigheter, regering och EU -när det gäller lagstiftning och regleringar. Dessutom synliggör vi branschens behov av kompetensutveckling och nyrekrytering av ungdomar.

Sprida kunskap

Vi deltar på mässor och seminarier, ger ut böcker och broschyrer för att sprida kunskapen om hur viktig inneluften är för hälsan.

Läs mer

Påverka regler

Med en gemensam röst får våra budskap större tyngd. Så får vi tydligare regler och standarder att jobba med.

Läs mer

Kompetensförsörjning

Vi medverkar i utbildning och kompetensutveckling så att branschen kan locka nya medarbetare och utbilda sin personal för att möta framtiden.

Läs mer

Medlemssamverkan

I våra grupper tar vi oss an gemensamma frågor. Vi rapporterar nyheter, statistik och konjunkturrapporter som speglar branschens omvärld.

Läs mer