FTX ger bästa inomhusmiljön

Bebos upphandling av värmeåtervinningssystem har gjort det mer lönsamt att energieffektivisera äldre bostadshus. System med värmepump är billigast. Men den fastighetsägare som vill att hyresgästerna ska ha ett bättre inomhusklimat väljer en FTX-lösning.

Bebo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostadshus, inledde 2010 en teknikupphandling för att få fart på utvecklingen av kostnadseffektiva systemlösningar för energiåtervinning i flerbostadshus ‒ inför den kommande nödvändiga upprustningen av miljonprogrammets bostäder.

Två olika systemlösningar valdes ut och har testats i sju hus på tre olika platser i landet: Det ena en värmepumpsteknik som används i småhus fast i större skala, det andra en systemlösning med värmeväxling mellan från- och tilluft, så kallat FTX.

Ökat intresse för återvinning

För någon månad blev utvärderingen av teknikupphandlingen offentlig. Åsa Wahlström på CIT Energy Management har varit projektledare för upphandlingen. Hon är nöjd med resultatet och att upphandlingen bidragit till att öka intresset för värmeåtervinning i flerbostadshus.

‒ Båda systemlösningarna bidrar till sänkt energianvändning i fastigheterna och vi har även visat att det är fullt möjligt att hitta plats i gamla hus för nya aggregat och kanaldragningar, säger Åsa Wahlström. Men vi ser också att det går att göra systemen ännu mer energieffektiva, billigare och mer driftsäkra.

Utvärderingen visar att de båda systemen bidrar till ungefär samma energibesparing, om resursanvändning beaktas. FTX-systemet är dock något dyrare, bland annat på grund av de tilluftskanaler som måste installeras i varje lägenhet.

‒ Fördelen med FTX-lösningen är att den bidrar till ett bättre inomhusklimat eftersom den både förvärmer och filtrerar tilluften i lägenheterna, säger Åsa Wahlström. Om man dessutom passar på att täta klimatskärmen kan man också minska ljudnivån i bostäderna. Risken för drag och ojämnare temperatur vintertid är större med värmepumpslösningen.

Inomhusklimatet viktigast

Eric Lindqvist är projektansvarig på ingenjörsfirman Gösta Schelin AB som varit med att installera några av FTX-lösningarna i Bebos teknikupphandling. Han anser att fastighetsägare bör passa på att förbättra inomhusklimat i samband med att man renoverar och energieffektiviserar sina bostäder, även om det blir lite dyrare. Och alltså välja en FTXlösning.

‒ Värmepumpslösningen kan aldrig bidra till att förbättra inneklimatet. Bara genom att öppna ett fönster någonstans i ett rum sätts hela systemet ur spel i resten av lägenheten, med risk för sämre luft. Systemet med värmepump strider egentligen mot Boverkets riktlinjer för god inomhusmiljö.

Eric Lindqvist anser att en bra inomhusmiljö är så viktig att hans företag inte gör några installationer med värmepumpar. Den som vill ha det får gå någon annanstans.

‒ Med tanke på hur vanligt det är med allergier borde allt som kan göras för att förbättra inomhusmiljön i våra bostäder. Då ska vi välja lösningar som bidrar till det.

Effektivt vid radonsanering

Familjebostäder i Stockholm upplät ett av sina hus i Bebos teknikupphandling. Bolaget har efter det installerat värmeåtervinning med FTX i 16 byggnader som radonsanerats. Efter att alla övriga saneringsåtgärder genomförts bidrog FTX-lösningen till att sänka radonhalten i lägenheterna från 300 till i genomsnitt 60 bequerel.

Företaget har också installerat värmeåtervinning med hjälp av värmepump i fyra andra byggnader som inte hade några problem med inomhusluften.

Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder berättar att företaget nu utreder vilka fastigheter som kan ha förutsättningar för att införa lönsam FTX-installation.

‒ FTX-systemet har möjlighet att ge ett bättre och jämnare luftflöde året om. FTX-installationer är en av de tekniker som Familjebostäder överväger vid energieffektiviseringar, under förutsättningen att lönsamhetskravet är uppfyllt.

Behovsstyrd ventilation

Vid Lunds universitet testas och utvärderas nu ett system med behovsstyrd ventilation som kan göra FTX-lösningar mer energi- och kostnadseffektiva. Det nya systemet ska reglera luftflödet separat till varje lägenhet, genom en gemensam fläkt för hela huset och ett spjäll inbyggt i en låda utanför varje lägenhet.

‒ Det är en väldigt spännande lösning som både ska spara ytterligare energi och bidra till bättre inneklimat, säger Akram Abdul Hamid, doktorand i byggnadsfysik och installationsteknik vid Lunds universitet och projektledare för studien.

‒ Denna typ av behovsstyrd ventilation, som är baserad på momentana mätningar av VOC- och fukttillskott, har vad jag vet aldrig tidigare testats i bostäder. Behovsstyrd ventilation kan dock förekomma i köpcentrum, kontors- och industrilokaler och skolor men vanligast är då att styra efter andra parametrar såsom temperatur eller koldioxidhalt.

Systemet testas i laboratorium och i ett flerbostadshus i Norrköping. I Örebro installeras systemet för ett helt bostadsområde där Lunds tekniska högskola är med och utvärderar. Flödet styrs utifrån skillnaden i ånghalt mellan till- och frånluft samt efter mängden flyktiga organiska ämnen, VOC, i lägenheterna. I studien mäts även elförbrukning, temperatur, koldioxidhalt och eventuellt brukarnas aktiviteter. Mätningarna ska pågå i cirka ett år.

Text: Hans Hellberg