Nya ventilationsaggregat sänkte elförbrukningen med 30 procent

I en hyresfastighet byggd 1984 hade det mest naturliga varit att reparera de gamla ventilationsaggregaten. Men Halmstads Fastighets AB funderade ett varv till och valde till slut att installera elva nya FTX-aggregat. Det har gett en minskning av elförbrukningen i fastigheten med 30 procent, och tillsammans med minskade fjärrvärmekostander sparar bostadsbolaget ungefär 350 000 kronor om året.

Utmed Karl X1:s gata i Halmstad ligger hyresfastigheten med samma namn som ägs av Halmstads Fastighets AB. Det kommunala bostadsbolaget uppförde fastigheten 1984 och den inrymmer servicehus med 91 servicelägenheter och 32 vanliga lägenheter, samt ytterligare några lokaler.

När huset byggdes installerades nio ventilationsaggregat med plattvärmeväxlare och två med batterivärmeväxlare där till- och frånluft sitter åtskiljda. De senare skulle sörja för ventilation i servicehusets kök och i garaget för att inte sprida lukter.

– För ett par år sedan började aggregaten bli så gamla att de behövde repareras. Det var då den ”galna idén” om att investera i nya föddes, säger Ulf Johansson, företagets energi- och vvs-samordnare.

Det galna han syftar på är att husen hade knappt 30 år på nacken och när de byggdes fanns modern styr- och reglerteknik.

– Vi ställde oss två frågor. Den ena var om vi kunde få bättre värmeåtervinningsgrad och den andra var om fläktarna i aggregaten skulle bli effektivare om vi gick över till moderna och snåla EC-motorer med likström. Syftet var också att vi ville få bort ett framtida underhållsproblem med ständiga reparationer på gammal utrustning.

Motströmsväxlare effektivast

Noggranna beräkningar gjordes med hjälp av ett LCC-program (Life Cycle Cost).

– Vår analys visade att FTX-aggregat med motströmsväxlare var bästa alternativet till bostäderna. Eftersom dessa aggregat går dygnet runt sparar man mycket energi. För dagcentralen, matsalen och samlingssalen var det lämpligast med roterande värmeväxlare. Dessa aggregat stängs av när lokalerna inte används, därför sparar man inte lika mycket där. Det var på de sex FTX-aggregaten vi såg störst vinning med en återbetalningstid på 5-8 år, medan de tre roterande växlarna låg på 10-14 år och de båda batteriväxlarna på 16 år. Men som helhet angav kalkylen att det var vara en lönsam investering, i synnerhet när det senare visade sig att de gamla växlarna var utsatta för grav korrosion.

Enligt kalkylen skulle elförbrukningen för driften av fläktar minska med 93 400 kilowattimmar per år, eller från 28.6 kWh/kvadratmeter uppvärmd yta, A-temp, till 22,4. En minskning med 22 procent. Samtidigt skulle effektivare värmeväxlare ge en värmebesparing med 406 000 kilowattimmar per år, eller 27 kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta. En minskning med 33 procent, från 85,2 till 57,4 kilowattimmar.

Över förväntan

När vi nu knappt ett år senare tittar på utfallet har elförbrukningen för fläktdriften minskat över förväntan.

– Årsförbrukningen har sjunkit till nästan 20 kilowattimmar per kvadratmeter A-temp, alltså en minskning med nästan 30 procent. Räknat i pengar blir den besparingen cirka 125 000 kronor om året, berättar Ulf glatt.

Däremot har inte de kalkylerade vinsterna på sänkt värmeförbrukning infriats ännu, vilket beror på att anläggningen togs i drift under april 2013 och att man inte har säker driftsstatistik under en hel vinter.

– Där ligger vi på 73 kilowattimmar A-temp per kvadratmeter och år, men det kommer att minska ytterligare. Dessutom förändrade fjärrvärmebolaget taxan där man har olika priser för olika årstider och ett högre fast pris per anläggning. När vi gjorde kalkylen utgick vi från enhetliga priset 76 öre per kilowattimme året runt och låga fasta kostnader. Men trots det sparar vi cirka 225 000 kronor om året på fjärrvärmen och totalt sett håller vi de kalkylerade återbetalningstiderna.

Rensade kanaler

Att värmeåtervinningseffekten inte når upp till kalkylen har troligtvis också andra orsaker.

– Innan bytet av de elva aggregaten gjorde vi en rensning av hela luftkanalsystemet i huset. De visade sig vara rejält igensatta, viket gjorde att luftgenomströmningen blev lägre. Efter rensningen tror vi att luftgenomströmningen ökat, vilket ökar värmeenergiförbrukningen. Å andra sidan hoppas jag att vi fått bättre luftkvalitet.

Ulf Johansson berättar vidare att de valde att köpa FTX-aggregat med styrfunktion för avfrostningen, medan de själva anpassade den befintliga styrenheten för den nya utrustningen. De sex plattväxlarna med motströmsfunktion har en patenterad avfrostningsfunktion som gör att värmeåtervinningen är densamma oavsett utetemperaturen.

– Sammanfattningsvis tycker jag projektet slagit väl ut, och det visar att även i fastigheter som inte är äldre än 30 år lönar det sig att investera i nya ventilationsaggregat i stället för att reparera befintliga. I vissa hus byggda på 80-talet finns både till- och frånluftskanaler redan dragna, till skillnad från hus byggda på 1970-talet eller tidigare.

FAKTA Halmstads Fastighets AB

HAFAB är ett bostadsföretag som verkat sedan 1942 och är ett av Halmstads kommun helägda aktiebolag. Med 9 800 hyresrätter, 300 lokaler och en mängd garage- och fordonsplatser, är bolaget den marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad

Text: Mikael Svensson