Dålig inomhusluft – skolans dolda hot

Ny rapport från Svensk Ventilation.

Skolan är Sveriges största arbetsplats där dagligen närmare en och en halv miljoner elever, lärare och skolpersonal vistas. Arbetsmiljön i skolorna påverkar hur lärarna kan undervisa och möjligheterna för elever att tillgodogöra sig undervisningen. En av de viktigaste delarna i en väl fungerande arbetsmiljö är kvaliteten på inomhusluften. Dålig inomhusluft kan orsaka koncentrationssvårigheter, astma och allergi. Det åligger kommunerna att granska hur byggnadsägarna lever upp till kraven på god inomhusmiljö.

Svensk Ventilation har i denna rapport undersökt hur de som i kommunerna ansvarar för tillsyn av ventilationskontroller upplever dagens situation. Genom att undersöka om kommunerna genomför kontroller i den omfattning som lagen kräver, hur de ansvariga på kommunerna själva ser på sitt arbete och hur de följer upp anmärkningar som framkommer vid kontrollerna, har vi fått en sammanvägd bild av situationen. Baserat på den har vi arbetat fram ett antal förslag för att förbättra arbetet med inomhusmiljön i landets skolor.

Undersökningen visar att:

  • I endast fyra av tio kommuner har en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren. Detta trots att lagstiftningen kräver att OVK måste genomföras inom den tidsramen.
  • Var femte kommun saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar. Många har först nyligen påbörjat ett arbete med att ta fram eller utveckla rutiner.
  • Var fjärde kommun har skolor där brister som uppmärksammats i en OVK kvarstår vid nästa kontroll tre år senare. I hälften av kommunerna anser de ansvariga att det finns brister i ventilationen och/eller luftkvaliteten inomhus som inte framkommer i OVK.

Svensk Ventilations förslag:

  • Gör det möjligt för kommunerna att ta ut en avgift för tillsynen. Nuvarande lagstiftning tillåter inte kommuner att ta ut avgifter för att finansiera tillsyn enligt förordningen om obligatorisk ventilationskontroll. Samtidigt är OVK det tredje dyraste myndighetskravet för kommunerna räknat per kvadratmeter enligt SKL. Det finns redan i dag möjligheter att ta ut avgifter inom många andra tillsynsområden.
  • Ta fram tydligare riktlinjer för och uppföljning av kommunernas tillsyn av OVK. Det kan ske exempelvis genom samverkan inom SKL eller genom statlig reglering. Målet måste vara en god inomhusmiljö för elever, lärare och skolpersonal oberoende av var i landet de befinner sig.
  • Inför Skol-ROT, ett avdrag för byggnadsägare som gör det billigare och enklare att åtgärda ventilationen i äldre skollokaler, som ofta är underdimensionerade för dagens verksamhet. De incitament som finns i dag för att rätta till problemen är för dåliga.

Ladda hem rapporten som pdf