Bristande rutiner bakom dålig inomhusluft

Det brister i rutinerna kring rengöring av ventilationskanaler hos många byggnads- och fastighetsägare. Något som i sin tur medför en avsevärd försämring av inomhusluften.

Kurt Ingeberg är certifierad funktionskontrollant och styrelseledamot i föreningen Funktionskontrollanterna i Sverige som tolkar och samordnar ”Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem”. Han betonar att det inte finns några regler som styr hur ofta ventilationskanaler i vare sig skolor eller andra byggnader och fastigheter ska rengöras.

– Däremot är det lagstadgat att göra ventilationskontroll – OVK – i skolor och övriga byggnader med FTX-ventilation vart tredje år och det ger en tydlig indikation om det är dags att rengöra ventilationskanalerna, säger han.

Saknar rutiner

Att många byggnads- och fastighetsägarna inte följer kraven kring OVK anser Kurt Ingeberg även vara den grundläggande orsaken till smutsiga ventilationskanaler med försämrad inomhusmiljö som följd. Något som också styrks av den undersökning som Svensk Ventilation nyligen har genomfört när det gäller kommunernas tillsyn och uppföljning av ventilationskontroll i skolan.

Undersökningen visar bland annat att i endast fyra av tio kommuner har OVK genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren. Var femte kommun saknar också rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar. Anmärkningsvärt är även att var fjärde kommun har skolor där brister som uppmärksammats i en OVK kvarstår vid nästa kontroll tre år senare.

Vidta åtgärder

I rapporten framkommer att i var fjärde kommun har mer än 25 procent av skolorna fått anmärkningar eller icke godkänt vid den senaste ventilationskontrollen. I var sjunde kommun har över hälften av skolorna fått anmärkningar. Den vanligaste anmärkningen är just smuts i kanalsystemen. Något som tyder på bristande underhåll och på sikt leder till lägre luftomsättning och höjd energianvändning.

– Som representant för Funktionskontrollanterna kan jag bara stryka under det som Svensk Ventilations rapport visar när det gäller sambandet mellan byggnads- och fastighetsägarnas slarv med OVK och problemet med rengöring av ventilationskanaler, säger Kurt Ingeberg.

Han betonar vikten av att kommunerna, som är ansvariga för tillsynen, verkligen följer upp att byggnads- och fastighetsägarna utför OVK och vidtar de eventuella åtgärder som framkommer vid kontrollen.

– Nästa steg är annars att länsstyrelserna och Boverket skärper tillsynen över att kommunerna sköter sin uppgift som tillsynsmyndighet. Om det fungerar som lagen är tänkt ska de byggnads- och fastighetsägare som inte utför lagstadgad OVK riskera att dömas till vite.

Ökat slitage

Även om ventilationskontroll genomförs vart tredje år är det viktigt att vara vaksam över att nedsmutsade kanaler inte försämrar kapaciteten under tiden mellan kontrollerna. Dålig städning och smutsig tilluft är två faktorer som kan bidra till snabb nedsmutsning av ventilationskanalerna.

– Det är just medinjekteringen som är det stora problemet och medför att det blir smuts i ventilationen. Det kan man bland annat se på nedsmutsade don. Detta är något som i sin tur också leder till ökat slitage på fläktar och liknande.

Kurt Ingeberg betonar skötsel och rengöring som A och O för ett väl fungerande ventilationssystem.

– Det handlar inte om några större åtgärder eller ingrepp, men gör ändå att problemen med dålig inomhusluft och hög energiförbrukning kan minskas väsenligt. Det gäller bara att skapa fungerande rutiner och att dessa följs, säger han.

Text: Mikael Bergkvist