Hög energibesparingspotential med FTX

Att installera FTX-aggregat är i många fall en komplicerad åtgärd. Samtidigt är det den enskilda lösning som har högst potential när det gäller energieffektivisering av bostäder.

Energiförbrukningen i bostäder och fastigheter måste minskas avsevärt för att uppnå EU:s övergripande klimatmål, de så kallade 20-20-20-målen, fram till 2020. För att nå detta krävs att en rad olika energisparåtgärder genomförs. Inte minst i samband med större renoveringar.

– De undersökningar som har gjorts i samband med att äldre frånluftssystem har ersatts av moderna FTX-ventilation vid bostadsrenoveringar visar väldigt positiva siffror gällande energibesparing. Det är i de allra flesta fall den åtgärd som ger mest energibesparing per kvadratmeter och har högst potential när det gäller energieffektivisering av bostäder, framhåller fläktexpert Pär-Johan Sandberg.

Projektfastighet

Han lyfter fram Uppsalahems renovering av en bostadsfastighet på Johannesbäcksgatan i kvarteret Gröna Gatan som ett exempel där installation av FTX varit en av energisparåtgärderna. Gröna Gatan ingår i BeBo:s demonstrationsprojekt Rekorderlig Renovering med ambition att halvera energianvändningen. Johannesbäcksgatan 48 A-B omfattar 14 lägenheter samt två lokaler som i samband med renovering omvandlades till ytterligare fyra lägenheter. Dessa är fördelade på två trapphus i en trevåningsfastighet som uppfördes 1952.

– Detta är en ganska typisk byggnad i det svenska bostadsbeståndet som ursprungligen var utrustad med ett frånluftssystem i likhet med många andra fastigheter av det här slaget, säger Pär-Johan Sandberg.

Förutom installation av FTX-aggregat hörde även renovering av fönster, tilläggsisolering av vind och ytterväggar, individuell mätning av tappvarmvatten och LED-belysning i trapphus till de energisparåtgärder som genomfördes.

Mest resultat

– Om man tittar på den energibesparing som de olika åtgärderna medförde visar uppföljningen att enbart installation av FTX bidrog till en besparing på 22 kWh per kvadratmeter och år. Detta är den högsta besparingen när det gäller enskilda åtgärder som också visar vilken potential ventilationen har när det gäller energieffektivisering av bostäder, betonar Pär-Johan Sandberg.

Han tillägger samtidigt att just byte av äldre ventilationssystem till FTX är en viktig del för att kunna bidra till att nå klimatmålen.

– Det är den energieffektiviseringsåtgärd som ger mest resultat. Det är dock inte den lättaste åtgärden att genomföra, säger han.

Även energichef Anna Freiholtz på Uppsalahem framhåller ventilationens betydelse i de totallösningar som görs för att minska energianvändningen i bostadsbolagets bestånd.

– Vi utgår alltid från de förutsättningar som råder. I detta fall var byte till FTX en lösning som i hög grad bidrog till att vi lyckades nästintill halvera energianvändningen, konstaterar hon.

Text: Mikael Bergkvist