Mätningar på Hornsgatan visar nyttan av FTX: Mycket bättre inomhusluft i utsatt läge

Hur god är luftkvaliteten i en lägenhet med utsatt läge? Mätresultat från en lägenhet på Hornsgatan i Stockholm före respektive efter installation av FTX-system visar att god luftkvalitet kan uppnås även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter.

Då vi människor i norr vistas större delen av vår tid inomhus är emissioner och gasformiga ämnen tillsammans med nanopartiklar från fordonsförbränning som letar sig in i våra bostäder ett stort problem.
-I det här projektet har vi genomfört ett antal mätningar för att undersöka hur inomhusluften i en lägenhet ser ut, både partikulärt och luftkvalitetsmässigt, Mätningarna har gjorts både före och efter installation av FTX (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) och utfördes i en fastighet byggd 1969, belägen mitt på Hornsgatan i Stockholm, berättar Anders Hedström som är Indoor Air Quality Expert.

Minskad partikelhalt

Syftet med mätningen var att undersöka om en ventilationsanläggning med från-och tilluft samt värmeväxling kan rena och ta bort inkommande partiklar med konventionell teknik och F7-filter och även jämföra avskiljningen vid användningen av en ny typ av kombinationsfilter – kolfilter och partikelfilter.
– Luftens kvalitet, både utomhus och inomhus, mättes genom att använda portabla partikelräknare, instrument som väger luftens massvikt vid PM2,5 i μg/kbm. Mätning gjordes av antalet partiklar mellan 0,3 och 10 μm, förklarar Anders Hedström.

Den undersökta lägenheten har fönster mot gården och mot gatan, är 105 kvadratmeter med fyra rum och kök och ligger på andra våningen som är en kritisk höjdnivå. Mätförhållandena var också identiska med vardagsförhållanden för lägenhetens brukare.

Kombinationsfilter

De första mätningarna utfördes i oktober 2013 i lägenhetens fyra rum samt av uteluft mot gården och gatan. Det togs även PAH-prover, för att få en bild av föroreningarnas eventuella cancerrisker. I nästa steg mättes inomhusluften efter att installation av FTX-anläggningen hade genomförts och den obligatoriska ventilationskontrollen blivit godkänd. FTX-systemet har motströmsvärmeväxlare och ger 0,75 luftomsättningar per timme. Systemet hade som grund en filtrering i klass F7 och två helmoduler kombinationsfilter kol/partikelfilter som är en ny filtertyp.
– Efter installationen fick vi reda på att hyresgästen hade stora problem med astma och allergi, så ventilationsluften kompletterades med ett fristående Hepafilter, en mobil luftrenare som tar ner partikelhalten radikalt i rummen.

Mycket bättre luft

Anders Hedström kan konstatera att luften inne i lägenhet ursprungligen hade förhöjda värden i förhållande till uteluften. Efter installation av FTXanläggningen sjönk uppmätta värden inomhus radikalt jämfört med uteluften, trots större inflöde av uteluft. Uteluften hade då cirka 22 miljoner partiklar/kbm vid 0,3 μm jämfört med tilluften i lägenheten som hade cirka åtta miljoner partiklar/kbm vid 0,3 μm storlek.
– Med det installerade kol/partikelfiltret blev inomhusluften mycket bra trots höga utomhusvärden. Detta är en bra lösning för byggnader i stadsmiljö. Personer med svår astma eller nedsatt lungfunktion kan behöva  extra ren luft. Då kan man komplettera FTX-ventilationen med en luftrenare med HEPA-filter. Detta gjordes också i lägenheten, och inomhusluften blev nästan 22 gånger renare än uteluften och åtta gånger renare än tilluften.
– Den nya installationen tog luften från gården, vilket minskar partikelhalten rejält. Tidigare togs luften in via springventiler utan filter, förklarar Anders Hedström.

Text: Mikael Bergkvist

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2015

Hornsgatan före installation

Uteluft och rumsluft före installation

Antalet visar relativt låga värden på cirka 20 miljoner/kbm luft av 0,3 μm ute och inne cirka 16 miljoner/kbm luft, vilket är något mindre än uteluften, men alldeles för liten skillnad för att säkerställa en god luftkvalitet inomhus.

Hornsgatan massvikt

Massvikten av uteluften

mätt vid tidpunkten före installation samt efter, PM 2,5 påvisar ett relativt lågt medelvärde på 20 μgr/kbm luft men toppar på 70 μg. Uteluftsreferensen, som har ett högt men normalt partikelvärde för stadsmiljö, påvisar lika värden vid de två olika mättillfällena, detta säkerställer utfallet efter installation av FTX-systemet. Med ett vanligt F7filter kan man få en avskiljningsgrad på som högst 60 procent, vilket gör att en partikelhalt på 20 miljoner 0,3 μm ute ger cirka elva miljoner inomhus, och om man har 40 miljoner 0,3 μm ute får man in 25 miljoner.

Hornsgatan uteluft

Uteluftsvärden

vid mätning före och efter installation av FTX, inomhusvärden före och efter installation av FTX samt luftens renhet efter rening med HEPA-luftrenare i ett rum. Luftkvaliteten i lägenheten varierade väldigt lite eller inte alls mellan rummen. Den röda linjen visar uteluftsnivå. Den blåa linjen visar tilluftsnivå med kombinationsfilter. Vi ser att avskiljning är minst 64 procent i anläggningen vilket är förvånansvärt bra, men beror på en bra installation av FTX-system och ett bra F7partikel/kolfilter.