Ventilation växer på splittrad marknad

Svensk Ventilations konjunkturrapport och tvåårsprognos kommer ut två gånger per år. Den fullständiga rapporten är exklusiv för medlemsföretagen, och visar ventilationsinstallationer för Sveriges regioner uppdelat i nybyggnad, ombyggnad, småhus, flerbostadshus, industri, kontor & handel, offentlig sektor och underhåll.

Konjunkturutveckling

Utvecklingen hos de olika sektorerna på ventilationsmarknaden visar att det är en ganska splittrad marknad, som i första hand drivs av ett ökat bostadsbyggande. En jämförelse med samma period 2014 visar att första halvårets nybyggnad av bostäder har ökat med drygt 20 procent. Småhusbyggandet har visserligen vuxit starkast procentuellt sett, men genomslaget blir inte lika stort som när det gäller flerbostadshusbyggandet. Lokalbyggandet har däremot inte imponerat hittills i år.

Prognosen för den samlade volymen ventilationsinstallationer 2015 visar en tillväxt med 5 procent i år och 4 procent 2016. Förutom bostadsbyggandets starka tillväxt väntas kontorsbyggandet få upp farten och tillsammans med en växande underhållsvolym och ökat offentlig byggande bör man kunna komma upp till den förväntade tillväxten. Årets förväntade ökning på 5 procent, mätt i påbörjade investeringar väntas komma ventilationsföretagen till del under nästa år.

För ventilationsmarknaden är det främst bostadsbyggandet och utvecklingen för det privata och offentliga lokalbyggandet som påverkar totalvolymen och här bör det på kort sikt finnas goda förutsättningar för växande marknadsvolymer. Intresset för den kommersiella fastighetsmarknaden är stort och bostadsbyggandet väntas fortsätta att växa tack vare bostadsbrist, växande befolkning och med hjälp av riktade insatser.

Hot och risker

Det främsta hotet på marknaden som de intervjuade ventilationsföretagen upplever för närvarande är en tuff konkurrenssituation och pressade priser. Utöver konkurrenssituationen innebär svårigheterna att hitta rätt sorts personal ett avgörande hinder för att expandera, hantera ökad efterfrågan eller klara av en generationsväxling i företaget.