Är luften dubbelt så bra, blir du dubbelt så smart

Andas bra luft – och du blir dubbelt så effektiv. En färsk studie från Harvard visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra luft.

I studien hade forskarna simulerat olika luftkvalitet i samma kontorsmiljö. Försökspersonerna kunde inte veta om luften var bra eller dålig där de vistades. Försöksuppgifterna täckte ett spektrum av nio kognitiva förmågor, däribland krishantering, informationshantering och strategiskt tänkande.
Försöken visade att uteluftflödet styrde prestationsförmågan. Dubbelt så högt uteluftflöde innebar också att man presterade upp till dubbelt så bra. Förekomsten av organiska luftföroreningar hade liknande effekter som uteluftflödet.
En överraskning var att koldioxidhalten verkade ha en direkt inverkan på den kognitiva förmågan. Med låga koldioxidhalter var försökspersonerna signifikant bättre i sju av de nio förmågorna.
Försöken gjordes med 24 försökspersoner under sex arbetsdagar. Försökspersonerna utgjordes av högre tjänstemän som arkitekter, konstruktörer, programmerare, ingenjörer, marknadsförare och chefer.
Dessa fick varje arbetsdag utföra sina vanliga sysslor, fast i ett kontorsliknande laboratorium där de tre miljöparametrarna uteluftflöde, organiska luftföroreningar och koldioxid varierades oberoende av varandra och omärkligt för försökspersonerna. Miljöparametrarna hölls konstanta under respektive arbetsdag, och klockan 15.00 avbröt man försökspersonernas vanliga jobb och gjorde ett kognitivt test.

Färre lärare behövs

Det är inte bara i vuxenvärlden som bra luft har stor betydelse. I skolmiljöer har luftkvaliteten stor inverkan på barns inlärningsförmåga visar en fältstudie som forskaren David Wyon vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU, har genomfört. Rätt temperatur och luftkvalitet i klassrummet höjer elevernas prestationsförmåga med 30 procent.
– Det skulle vara lönsamt att satsa mer pengar på ett bättre inomhusklimat i klassrum. Eleverna skulle prestera mer och nå bättre resultat, samtidigt som de inte skulle behöva tillbringa lika mycket tid i skolan. Det innebär samtidigt minskat behov av lärare, eftersom inlärningen skulle gå snabbare, säger David Wyon, forskare och gästprofessor vid DTU i Köpenhamn.
Första delen av fältstudien satte fokus på temperaturen i klassrummet, där den normalt låg på 23,5 grader. Vid studien togs temperaturen ned till 20 grader och för varje grad temperaturen sänktes ökade prestationsförmågan med 3,5 procent.
Den andra delen av studien satte fokus på luftkvalitet och lufttillförsel i klassrummet.
– Om vi ökade lufttillförseln från 2,5 liter per sekund till 10 liter per sekund, ökade elevernas prestationsförmåga med 29 procent. Varje fördubbling av ventilationen gav 14,5 procent bättre resultat. Slutsatsen är alltså självklar – mer och bättre lufttillförsel i klassrummen, ger också bättre studieresultat, betonar David Wyon.
Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, tycker att forskningen understryker behovet av bra ventilation och luftkvalitet.
– Bra luft och bra luftflöde påverkar vår produktivitet och vår kreativa förmåga. Om vi i Sverige ska hävda oss i den globala konkurrensen tycker jag det ska vara självklart att vi andas den bästa luften på våra arbetsplatser och i våra skolor.

Text: Mikael Svensson

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016