Effektiva filter renar utomhusluften från cancerogena partiklar

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel påvisas det för första gången vetenskapligt att effektiva filter renar utomhusluften från luftburna cancerogena partiklar. Studien bygger på provtagningar från två starkt trafikerade platser i Stockholm: Midsommarkransen gymnasium intill Essingeleden som trafikeras av cirka 160 000 fordon per dygn och Hornsgatan, en av Stockholms mest förorenade gator.

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, som finns i luftpartiklar är välkända för att vara mutagena och flertalet är cancerframkallande. Det finns många olika källor till PAH i stadsmiljöer, bland annat från diesel- och bensinavgaser, däcks- och asfaltspartiklar, men även från industri och uppvärmning av bostäder. I studien analyserades fyra olika luftfilters förmåga att avlägsna partikelbundna PAH, och andra genotoxiska föreningar, från förorenad utomhusluft.

Renad luft

– Studien påvisar att det går att filtrera bort en stor del av cancerogena partiklar från utomhusluften. I dagligt tal kan man säga att inomhusluften tillförs renad luft utifrån när man använder effektiva filter, säger Roger Westerholm, medförfattare till artikeln som beskriver studien, och professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.
Forskargruppens forskning fokuserar på cancerframkallande föreningar, främst PAH, i tätortsluft. Roger Westerholm berättar att proverna från de två mätpunkterna analyserats med en unik och mycket avancerad analysutrustning för PAH som utvecklats av forskargruppens doktorander.
– En stor del av arbetet vid institutionen går ut på att ta fram nya analysmetoder och vi har utvecklat världsledande analysutrustning för att identifiera okända föreningar, säger Roger Westerholm och tar mig med på en kort rundvandring i institutionens lokaler.
I rummet intill håller en examensarbetare och en doktorand på att mäta föroreningar i olivolja. Analysutrustningen består av sammankopplade moduler av avancerad mätapparatur. Roger Westerholm berättar att det ligger många års utveckling bakom utrustningen som automatiserat processen från extraherat prov till färdiga analysresultat. Det är också här som proven från Midsommarkransens gymnasium och Hornsgatan har analyserats. I ett annat labb testas nästa version av den unika utrustningen. Apparaterna är mycket komplicerade och dyra men krävs för att kunna utföra världsledande forskning inom ett komplext område med ambitionen att bidra till ett hållbart samhälle. Vi återvänder till filterstudien.

Simultanmätningar

För att vetenskapligt kunna säkerställa resultaten gjorde forskarna simultanmätningar och testade både orenad och filtrerad luft. Studien visade otvetydigt att partiklar som innehåller PAH fastnar i luftfilter, vidare antyder resultaten att det krävs minst filterklass F7 för att få en signifikant reduktion av genotoxiciteten. De bästa filtren avskiljer mellan 60 och 80 procent av partiklar med storleken 0,4 μm.
– I takt med att trafiken ökar och att vi förtätar våra städer är det mycket glädjande konstatera att det nu är vetenskapligt bevisat att bra ventilationssystem kombinerat med effektiva filter kan minska exponering för cancerogena partiklar, säger Anders Freyschuss, ordförande Svensk Ventilation, i en kommentar till studien.

FAKTA
Exponering för luftpartiklar beräknas orsaka ca 5000 förtida dödsfall i Sverige varje år. Cancerogena polycykliska aromatiska föreningar, PAC, anses spela en viktig roll i de biverkningar som orsakas av respirabla partiklar, PM10. En undergrupp av PAC är polycykliska aromatiska kolväten, PAH, där den enda klassificerade humancancerogenen, Bens(a)pyren, ingår.

Text: Mats Åsman

Denna artikel fanns med i Svensk Ventilations tidning AER Nr 1/2016