Artificiell intelligens tar över styrningen av ventilationen

Genom att använda artificiell intelligens för att styra ventilationen hoppas SISAB uppnå bästa inneklimat till lägsta energikostnad. Som bonus ska systemet hitta läckande fönster och andra problem som förbrukar energi i onödan.

Stockholms Skolfastigheter AB, SISAB, är ett kommunalt bolag som förvaltar 200 skolor och 400 förskolor med en total yta på 1,8 miljoner kvadratmeter. I lokalerna vistas varje dag mer än 200 000 människor.

För åtta år sedan inleddes en total genomgång av ventilationsanläggningarna och 14 000 sensorer för koldioxid och temperatur installerades, vilka kopplades till ett överordnat system för fastighetsautomation, SISAB Online (SOL). Bland annat gjordes försök med variabelt luftflöde, VAV.

– Systemet reagerade för långsamt, när 800 elever på samma gång kom till skolan klockan åtta. Vi behövde ett system som utifrån historiska data kan förutse vad som händer, säger Mats Carlqvist, samordnare för styr och övervakning.

Visst kan detta ordnas manuellt, men att analysera loggar från 14 000 sensorer skulle kräva för stora resurser. Istället har ett system byggt på artificiell intelligens, AI, utvecklats tillsammans med Myrspoven och Schneider Electric. Resultatet har fått namnet SOLIDA och finns på en separat server. Här skapas en digital tvilling av fastigheterna och där testas olika inställningar, baserat på nuläge och historiska data, utan att störa den verkliga styrningen. När SOLIDA hittat optimala parametrar omvandlas de till verklighet fyra gånger i timmen. SOLIDA har provats ut i tre pilotprojekt med bra resultat.

– Efter årsskiftet inför vi AI i 53 fastigheter, berättar Mats.

Till en början arbetar SOLIDA med data från tidigare manuella inställningar. Än så länge har systemet inte varit i drift under en hel uppvärmningssäsong, men med den begränsade erfarenheten ser man att styrningen fungerar bättre inom snävare intervaller. Än så länge är det för tidigt att säga hur mycket energi som sparas, mer än att det blivit enklare att balansera inneklimatets krav med miljöhänsyn.

– Det blir riktigt intressant när systemet lärt sig hur fastigheterna och verksamheterna fungerar. Då hoppas vi även att SOLIDA ska upptäcka läckande fönster och annat som påverkar energiförbrukningen, säger Mats.

Införandet av AI underlättas av att SISAB gjorde ett ordentligt grundjobb i utvecklingen av det överordnade SOL-systemet. Till exempel standardiserades benämningen av alla system och sensorer för samtliga fastigheter.

– Vi hade inte helt klart för oss vilka sensorer som hörde till olika ventilationsaggregat. När vi kopplade in en fastighet så klarade SOLIDA kartläggningen på en kvart, berättar Mats Carlqvist.

SOLIDA har större potential än så. Genom maskininlärning grundad på stora och hela tiden uppdaterade informationsmängder kommer systemet att analysera varje fastighet och varje lokal på en nivå som tidigare inte varit möjlig.