Energibesparingsprojekt och nya möjligheter med revideringen av EPBD

I och med den rådande energikrisen så börjar allt fler i Europa att energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. Det är dock av yttersta vikt att det inte görs på bekostnad av inomhusmiljön. Ett bra sätt att minska energianvändningen utan att göra avkall på inomhusklimatet är att installera ett system för behovsstyrning av ventilationen (DCV).

En fallstudie gjord av ett medlemsföretag visade att en kontorsbyggnad i Tyskland, som modifierade från ett befintligt konstantflödessystem till ett behovsstyrt ventilationssystem (DCV) sparade ca 68 procent i energiåtgång för luftbehandlingsaggregatet (AHU).

Grön linje: DCV system   orange linje: konstantflöde

Idén med ett DCV-system är att endast ventilera den mängd luft som vid varje givet tillfälle behövs för att upprätthålla rätt luftflöde och rätt temperatur i rummet, baserat på aktuell belastning (antalet personer som befinner sig i rummet). Men för att få ett DCV-system att fungera optimalt krävs en noggrann projektering, installation, drift och underhåll av systemet. Likaså behövs rätt komponenter som tillsammans bildar ett system (flödesregling, temperaturreglering, sensorer för ex CO2, temperatur, fukthalt och närvaro.)

I ett annat projekt i Schweiz hade man ett DCV-system installerat i en kontorsbyggnad som inte fungerade tillfredställande.  I mars 2020 gjordes det en ordentlig genomgång och optimering som ledde till att man sparade ca 71 procent av energin som luftbehandlingsaggregatet (AHU) använde, samtidigt som inomhusmiljön även blev bättre, då rätt mängd luft kom till rätt ställe.

Energianvändningen för ett luftbehandlingsaggregat i kWh, Project Otelfingen, Schweiz.

Det är viktigt att fastigheter har välfungerande ventilationssystem som kontrolleras regelbundet. I Sverige har vi obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som ett antal andra länder inom EU saknar. Inspektion av ventilationssystem är därför ett välkomnande tillägg i den föreslagna revideringen av EPBD (Direktivet om byggnaders energiprestanda). En sådan oberoende kontroll av byggnadens ventilationssystem skulle kunna minska energianvändningen och samtidigt förbättra inomhusmiljön i EU:s fastighetsbestånd.

Källa: REHVA Journal 06/2022