Boverkets förslag till nya byggregler

Boverket har skickat ut remisser om nya förslag till nya föreskrifter:

  • om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall samt
  • om säkerhet vid användning av byggnader och föreskrifter

Författningar planeras att träda i kraft 1 juli 2024. Nuvarande BBR slutar att gälla juli 2025.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 16 juni 2023

  se Boverkets REMISS

I föreskriften om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall beskrivs följande som berör vår bransch:

1 kap. Övergripande bestämmelser

Utdrag ur paragrafer:
8 § Projekteringen ska innefatta en luftkvalitetsprojektering

19 § Luftkvalitetsdokumentation ska upprättas

21 § Drift- och underhållsinstruktions ska upprättas

3 kap Luft

1 § Detta kapitel innehåller krav på hur byggnader ska vara projekterade och utförda i fråga om luft.

2 § Byggnader ska vara utformade så att de kan ge förutsättningar för acceptabel luftkvalitet inomhus vid avsedd användning. Acceptabel luftkvalitet innebär att luften inte innehåller föroreningar i en koncentration som medför oacceptabla hälsoeffekter eller besvärande lukt.

3 § Årsmedelvärdet av aktivitetskoncentrationen av radon i luften får inte överstiga 200 Bq/m3 i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt.

4 § Byggnader ska vara utformade så att luftkvaliteten inte blir oacceptabel på grund av spridning av luftföroreningar inom byggnaden, eller från utomhusluften till inomhusmiljön.

5 § Byggnader ska vara utformade så att halten av föroreningar i tilluften är lägre än gällande gränsvärden för utomhusluft.

6 § Byggnader ska vara utformade så att rum alltid kan ha kontinuerlig luftväxling. Luftväxlingen ska föra bort föroreningar så att luftkvaliteten blir acceptabel för den avsedda användningen. Luftväxlingen ska vara anpassad till utomhusluftens kvalitet, behov av kylning, föroreningar från byggnaden och föroreningar från den avsedda användningen av bostäder och lokaler i byggnaden.

7 § Bostäder ska vara utformade så att de kan ha ett tilluftsflöde enligt nedanstående formel, där A anger bostadens boarea uttryckt i kvadratmeter.

qtilluft ≥ 4 * A0,55 [l/s]

Kravet behöver inte uppfyllas om det kan visas att ett lägre tilluftsflöde är tillräckligt för att uppfylla kravet i 2 § med hänsyn till avsedd användning, förekommande föroreningar och teknisk lösning.

8 § I bostäder ska det finnas möjlighet till forcering av luftflöden, för att kunna ta hand om lokala och variabla föroreningar. Föroreningar från matlagning ska kunna tas om hand i direkt anslutning till föroreningskällan. Forceringen ska inte skapa oacceptabla tryckskillnader över byggnadsdelar.

9 § Ventilationsinstallationer ska vara placerade och utformade så att de, i sin helhet, är åtkomliga för invändig kontroll och rengöring

6 kap. Termisk komfort

1 § Detta kapitel innehåller krav på hur byggnader ska vara projekterade och utförda i fråga om termisk komfort.

2 § Acceptabel termisk komfort ska kunna upprätthållas vid avsedd användning och normala yttre termiska klimatlaster under byggnadernas livslängd. I bostäder ska en operativ temperatur på lägst 24,0 °C och högst 26,0 °C kunna upprätthållas i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt.

3 § Bostäder, vårdlokaler samt rum för undervisning eller annan pedagogisk verksamhet inom skolväsendet ska vara projekterade och utförda så att människor som vistas där inte vid avsedd användning utsätts för sådan värmepåverkan eller köldpåverkan att de inte kan upprätthålla sin normala kroppstemperatur.

Kommentar kring 7§ ventilation i bostäder från Svensk Ventilation.

Formeln qtilluft ≥ 4 * A0,55 [l/s] är en kurvanpassning av de ventilationsflöden som behövs i en bostad där emissioner (0,35 l/s och m2), personlast och praxis för frånluftsflöden i kök och badrum har vägts samman. Nedan diagram visar luftflöde för olika storlekar av bostäder. Den tydligaste skillnaden är att för  små bostäder blir det ett större luftflöde än nu gällande BBR, medan i större bostäder är flödet fortsatt liknade som dagens krav.

Tilluftsflöde enligt formeln qtilluft ≥ 4 * A0,55 [l/s] i tabellform och med ökning av frånluft med 5% resp. 10 % för säkerställa att fukt ej kan tryckas ut i konstruktionen.

För övriga kapitel som också berör branschen,  se remiss på Boverkets hemsida