Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov

Det råder brist på funktionskontrollanter. Är du behörig och uppfyller kraven för att ansöka om OVK-behörighet så är det här kursen för dig. Den innehåller gällande ventilationsbestämmelser och ger dig de kunskaper inom 11-14§§ enligt BFS 2017:10 OVK 3 som du behöver för att kunna ansöka. Hos IUC får du förstudier hemskickade inför kursen och två dagars lärarledd utbildning, samt två kvällar mellan kursdagarna att repetera på egen hand. Allt för att du ska få bästa möjliga förutsättningar inför certifieringsprovet som du gör dag tre.

Mål

Efter avslutad kurs med godkänt resultat på det avslutande certifieringsprovet uppfyller du kraven i OVK 3 enligt Boverkets krav för att ansöka om OVK-behörighet, under förutsättning att du uppfyller övriga krav.

Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare:

 • Kunskaper om uppbyggnad av regelverket för att kunna söka OVK-behörighet.
 • Färdigheter att planera en OVK.
 • Kompetens att genomföra en OVK enligt gällande regelverk.

Målgrupp

Personer som ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant.

Kursinnehåll

Dag 1:

 • Genomgång av gällande OVK-regelverk och övriga byggregler som till exempel BBR, folkhälsoområdet, arbetsmiljö och regelverk om ventilation (bygglagstiftning enligt 11§)

Dag 2:

 • Teoretisk genomgång av äldre och nya ventilationsregler (enligt 12-14§§)
 • Inneklimatfaktorer som påverkar inomhusmiljön
 • Mätteknik och mätmetoder
 • Värmeåtervinningssystem
 • Energieffektiviseringsåtgärder
 • Komfortkylsystem
 • Planering av en funktionskontroll, genomgång av ett protokoll mm.
 • Förberedelse inför certifieringsprovet

Dag 3:

 • Certifieringsprov

Förkunskapskrav

För att få behörighet krävs att du som sökande uppfyller de krav som anges i Boverkets föreskrift BFS 2017:10 OVK 3 om funktionskontroll av ventilationssystem.

Övrigt

Utbildningen är upplagd så att du ska känna dig väl förberedd inför certifieringsprovet. För den slutliga bedömningen inför certifiering till behörig funktionskontrollant hänvisar vi till certifieringsorganen Kiwa Sverige och RISE.

Avgiften för certifieringsprovet tillkommer och faktureras separat från certifieringsorganen.

Tips

Innan du ska genomföra ett OVK-uppdrag bör du vara förtrogen med mätteknik, vilket är ett av kraven i OVK 3. IUC har i sitt kurspaket en kurs i Mätning av luftflöden och en kurs i Injustering av luftflöden. Du kan även genomföra kursen Ventilationsteknik för att få bredare förståelse och kunskap inom ämnet.

Läs mer och boka

Pris

9 400 kr