Ändamål

Svensk Ventilation har särskilt till ändamål att:

 • Aktivt marknadsföra ventilationsbranschen
 • Verka för att medlemsföretagens kvalitet motsvarar uppställda förväntningar
 • Företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter och samhällsorgan
 • Verka för standardisering och normering, enhetlig provning och redovisning
 • Följa och påverka arbetet inom nationella och internationella organisationer
 • Bevaka och påverka branschens ventilationstekniska frågor
 • Fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar inom branschens intresseområden
 • Verka för god utbildning i ventilationsbranschen
 • Verka för god lönsamhet i branschen
 • Verka för en god arbetsmiljö och yttre miljö samt stödja forskning och utveckling inom ventilationsbranschen
 • Verka för god affärsetik och moral
 • Sprida kännedom om ventialtionsbranschens betydelse i samhället
 • Hålla medlemmarna välinformerade i branschfrågor
 • Verka för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi