Etiska regler

Svensk Ventilations är medlem och stiftare i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. Våra medlemsföretag har förbundit sig att följa rådets etiska regler.

Reglerna syftar till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppträda och handla på ett sådant sätt att den utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.
Reglerna skall leda till konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek. Reglerna skall också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bl.a. avseende kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.
Samhällsbyggnadssektorns aktörer skall sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kund och samhälle.

  1. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Aktör skall verka för sund konkurrens och iaktta god marknadsföringssed.
  2. Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag skall präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.
  3. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.
  4. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. S k svartjobb skall aktivt motverkas.
  5. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn skall utföra sitt uppdrag fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Alla uppdrag skall genomföras med sådan kompetens och sådana resurser som behövs för uppgiften.
  6. Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte skada övriga parters eller kollegors anseende genom att opåkallat och utan saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållanden.

För att följa efterlevnaden av dessa etiska regler finns Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd med en särskild instruktion.

Länk till Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd