Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan

Utgiven 30 juni 2015

Om kommunernas syn på arbetsmiljön i landets skolor och förutsättningarna att få ta del av det nya
statsstödet till skolrenoveringar

Majoriteten av Sveriges skolor är byggda under 60- och 70-talen, en tid när de tekniska lösningarna för ventilation inte var lika utvecklade som i dag, och eleverna i klassrummen var färre. När antalet elever har ökat har det inneburit ökad belastning på den befintliga ventilationen och negativa effekter på inomhusluften. Konsekvenserna kan vi se i form av en ökning av astma och allergi bland unga samt en sämre lärandemiljö för elever. Många skolor har renoverats under senare år, men tyvärr finns det kvar en mängd skolor med bristande fysisk arbetsmiljö runt om i landet.

Sammanfattning av resultaten

  • Fler än 8 av 10 instämmer helt eller delvis i påståendet att många skolor i den kommun de arbetar för erbjuder en undermålig arbetsmiljö. Bara 1 av 10 anser att påståendet inte alls stämmer.Fler än 7 av 10 svarar att det är sannolikt eller mycket sannolikt att kommunen, eller berört kommunalt fastighetsbolag, kommer att utnyttja möjligheten att söka stöd för renoveringar.
  • Däremot finns det ett antal hinder som kan göra att möjligheten att söka statligt bidrag inte nyttjas:
    – 9 av 10 svarar att bristande ekonomiska resurser hos fastighetsägaren, trots statlig medfinansiering, kan stå i vägen. Bara 1 av 10 anger att de ekonomiska resurserna inte är ett hinder.
    – 7 av 10 menar att bristande rutiner för uppföljning i kommunen riskerar att vara ett hinder. Medan enbart 3 av 10 anser att det inte finns en sådan risk.
    – Till sist svarar fler än 4 av 10 att okunskap hos fastighetsägaren står i vägen för kommunerna. 1 av 10 anser att det är uppenbar, eller mycket stor, risk att okunskap är ett hinder.
  • Bara 5 av 10 kommuner har gjort en inventering/kartläggning av hur många och vilka skolor i kommunen som har problem med fukt- och mögelskador (som kan påverka inomhusluften). 1 av 4 har inte gjort någon inventering och av dessa planerar bara 2 av 10 att göra en inventering de kommande tre åren. Ytterligare 1 av 4 vet inte om någon kartläggning har gjorts.

Underdokument:
Resultat från enkätundersökningen om skolrenoveringar

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner