Klimatkatalysatorn

Utgiven 3 februari 2021

Ventilationens nyckelroll för byggnaders energieffektivisering och folkhälsan.

Sammanfattning

Ventilationsåtgärder i byggnader kan göra stor nytta för klimat, miljö och hälsa. Det går dessutom att spara mycket energi, ekonomi och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat om ventilationsåtgärder blir en naturlig del i renoveringen av byggnader. Den här rapporten visar att Sverige med relativt enkla medel skulle kunna energieffektivisera många byggnader och samtidigt bidra till både de nationella och europeiska klimat- och energimålen.

Rapporten visar att:

 • 3,8 TWh skulle kunna återvinnas om samtliga flerbostadshus hade mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning. Det är mer än all den fjärrvärme som kommer från kol och olja (3,3 TWh år 2018).
 • 2,2 TWh skulle kunna sparas årligen om ventilation med värmeåtervinning (FTX) installerades i 60–70 procent av byggnaderna byggda mellan 1961 och 1985. Besparingen motsvarar 1,6 procent av Sveriges elanvändning 2019.
 • 0,6 TWh kunna sparas årligen om ventilationskanaler uppgraderades till tätare varianter med mindre läckage.
 • 0,22 TWh skulle kunna sparas årligen om hela Sveriges skolyta utrustades med en be-hovsstyrd ventilation.
 • 2,5 TWh kan sparas varje år, jämfört med 1997, genom att byta ut gamla fläktar mot nyare varianter. Det är oklart hur stor del av denna potential som är realiserad i dagsläget.
 • 0,18 TWh kan sparas genom byten till effektivare luftfilter.
 • Smart styrning av ventilation för att minska fossila spetslaster i elsystemet är ett rela-tivt outforskat område, men tyska exempel visar att det borde kunna göra stor direkt klimatnytta även i Sverige.

Energibesparingspotentialen och klimatnyttan med smart ventilation blir ännu större på EU-nivå. Ett exempel:

 • 28 TWh och 11 miljoner ton koldioxid kan sparas inom EU varje år på effektivare fläktar. Det motsvarar energianvändningen i åtta miljoner hem eller utsläppen från Sveriges samlade utrikes transporter.

Lämpliga reformer

Följande reformer bedömer Svensk Ventilation kan öka tempot i energieffektiviseringen av byggnader och förbättra inomhusmiljön och hälsan för människor som vistas i dem:

 • Ett statligt renoveringsstöd för energieffektivisering med en extra premie om renoveringen bidrar till att förbättra inomhusluften.
 • Ett uppdrag till alla statliga och offentliga aktörer att gå före med energieffektiviseringskrav.
 • Ett moderniserat regelverk för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).
Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner