Utredning av ventilationssystem enligt SWESIAQ

Utgiven 14 mars 2017

SWESIAQ:s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem.

Rapporten är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen – SWESIAQ:s råd vid innemiljöutredningar. Metodiken tar hänsyn till de olika förutsättningar som råder i olika typer av byggnader med olika typer av ventilationssystem. Förutom en generell checklista som är tillämpbar oavsett typ av ventilationssystem presenteras därför även en separat checklista för hus med självdrag och mekanisk frånluft.

Råden är i första hand avsedda att utgöra stöd dels för den som ska genomföra en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen. Andra aktörer som kan ha nytta av skriften är exempelvis:

  • Brukare
  • Förvaltare och driftpersonal
  • Ventilationskonsulter
  • Skadeutredande konsulter inom andra discipliner än just ventilation
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
  • Arbetsmiljöinspektörer
  • Arbetsmiljöingenjörer

Rapporten har sammanställts under 2015 av en arbetsgrupp inom SWESIAQ, där Svensk Ventilation har medverkat. SWESIAQ – Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate – är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

Till SWESIAQ

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Bläddra