Ventilation är en del av fastighetens brandskydd

Fastigheter delas in i olika brandceller för att öka säkerheten och för att begränsa skador i samband med brand. En brandcell ska förhindra spridning av brand till andra utrymmen. Det är därför lätt att förstå att det ställs särskilda krav på väggars och dörrars brandmotstånd. Men även ventilationssystemet måste byggas så att brand och brandgaser inte sprids.

I Sverige måste vi ha höga krav på vårt inneklimat eftersom husen samtidigt ska vara energieffektiva. Husen byggs därför täta och luftombyte sker ofta via centrala ventilationsaggregat. De luftkanaler som transporterar luften ska ge frisk luft till alla rum och brandceller. De olika rummen och brandcellerna har olika behov av luftmängd beroende på användningsområde, antal människor och önskad temperatur mm. Därför måste luften kunna styras individuellt för olika rum och brandceller. Det regelverk som ligger till grund för byggnaders brandskydd och berör ventilationstekniska installationer finns främst i Boverkets Byggregler BBR kapitel 5, och Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD).

BBR kap 5 BBRAD Så tolkas allmänna råd och föreskrifter

Dimensionering av brandskyddet kan ske antingen genom förenklad dimensionering eller genom analytisk dimensionering.

Förenklad dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden. Som råd för förenklad dimensionering anger BBR två sätt att förhindra brandgasspridning, antingen separata anläggningar för varje brandcell, eller brandspjäll.

Mer om brandspjäll

Analytisk dimensionering

Innebär att byggherren uppfyller föreskrifterna på annat sätt än förenklad dimensionering. Verifiering av brandskyddet ska då utföras genom:

  • kvalitativ bedömning
  • scenarioanalys
  • kvantitativ riskanalys

För detta har Boverket gett ut ett särskilt allmänt råd,
BBRAD.

cover-brandbokenPraktiska lösningar Brandskydd Ventilation 2014

Vill du veta ännu mer rekommenderar vi branschens brandhandbok. I den finner du flera beprövade lösningar på säkert brandskydd när det gäller ventilation i fastigheter.