Allt färre kommuner följer lagen kring ventilation i skolor

Sju av tio kommuner genomför inte obligatorisk ventilationskontroll i samtliga skolor som lagstiftningen föreskriver. Jämfört med 2014 är det en ökning från sex av tio kommuner. Dessa resultat presenteras i rapporten ”I klassrummet står luften still” som Svensk Ventilation släpper idag. I rapporten har ansvariga tjänstemän i landets kommuner gett sin bild av hur tillsynen fungerar och kan förbättras.

– Vi fick signaler redan för fem år sedan om brister i den grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften i Sveriges skolor. Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått åt fel håll. Risken är stor att allt fler elever och skolpersonal får leva med allvarliga konsekvenser av dålig inomhusluft, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Rapporten bygger på en undersökning där ansvariga för tillsyn i kommunerna har fått svara på en webbenkät om arbetet med obligatorisk ventilationskontroll. Enkäten genomfördes mellan 19 mars och 11 april 2019. Sammanlagt svarade 58 procent av Sveriges kommuner på enkäten.

Förutom resultaten, som pekar på att andelen kommuner som fullföljer den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen minskar, visar undersökningen även att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för uppföljning. Det är en oförändrad nivå jämfört med för fem år sedan trots att många kommuner då förpliktade sig att ta fram rutiner, något som alltså inte har skett.

– Det är anmärkningsvärt att utvecklingen tillåts fortgå och i vissa delar även försämras. De satsningar som har gjorts verkar inte ha haft positiv inverkan på kommunernas arbete med tillsynen. För att kommunerna ska kunna förbättra sitt arbete krävs att regeringen på allvar prioriterar frågan och genomför reformer som tydligt förenklar och förbättrar kommunernas möjligheter att utöva tillsyn, säger Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Därför efterfrågar Svensk Ventilation följande åtgärder för att skapa reella förbättringar av inomhusluften i Sveriges skolor. Dessa förslag får också starkt stöd hos de kommunala tjänstemän som svarat på enkätundersökningen:

  1. Större hänsyn till den faktiska verksamheten. Drygt hälften av tjänstemännen svarar att en utvecklad OVK, som tar större hänsyn till den faktiska verksamheten, skulle underlätta kommunernas tillsyn. Regeringen behöver prioritera frågan och genomföra reformer som tydligt förenklar och förbättrar kommunernas möjligheter att utöva tillsyn.
  2. Ett nationellt enhetligt elektroniskt protokoll för OVK skulle underlätta. Idag saknas ett nationellt system för OVK-protokoll. Ett enhetligt elektroniskt system skulle skapa enkelhet, likhet över landet och större tydlighet. Det skulle också underlätta statistiksammanställning för till exempel forskare och får också stöd i undersökningens resultat.
  3. Inför avgift för handläggning av OVK. Nästan hälften av tjänstemännen anser att möjligheten att ta ut en avgift för handläggningen av OVK skulle underlätta kommunens arbete med tillsyn.

Länk till rapporten: I klassrummet står luften still