Eurovents riktlinjer för att förbättra luftkvaliteten inomhus och prestandakorrigering

Eurovents rekommendation 6/15 är den första omfattande publikationen som ger en djupare översikt av inre läckage i luftbehandlingsaggregat. Rekommendationen riktar sig till alla yrkesverksamma inom ventilation och luftkonditionering: VVS-konsulter, installatörer och tillverkare.

Rekommendationens innehåll

Denna rekommendation anger god branschpraxis för att begränsa inre läckage i dubbelriktade luftbehandlingsaggregat, särskilt i sådana som är försedda med roterande värmeväxlare.

Den visar de viktigaste åtgärderna som bör övervägas för att hålla läckaget nere vid konstruktion och justering av ett aggregat. Rekommendationen ger också riktlinjer för hur man läckagekorrigerar deklarerade prestanda.

Eurovent anser att dessa riktlinjer bör bli allmän branschstandard. Rekommendationen diskuterar också den potentiella storleken hos de inre läckflöden som felaktig aggregatkonstruktion kan orsaka, och vilka följder de kan medföra.

Eurovents rekommendation 6/15:

  • förklarar de olika läckagetyperna
  • hänvisar till relevanta standarder och lagstiftning
  • förklarar nyckeltalen för läckage
  • anger typiska läckflöden för olika byggsätt hos aggregat
  • vägleder om design, drifttagning och underhåll för att eliminera eller minimera läckage
  • visar hur prestanda ska korrigeras för inre läckage

Här hämtar du hela skriften: https://www.svenskventilation.se/publikation/luftlackage-i-luftbehandlingsaggregat-eurovent-6-15/

Det engelskspråkiga originalet kan hämtas gratis på Eurovents webbplats.
Eurovent 6/15 – 2021: Air Leakages in Air Handling Units – First Edition