Pressmeddelande – Risk för allvarliga konsekvenser av dålig inomhusluft i skolan när kommunerna inte följer lagen.

Skolan är en plats för lärande, men också en miljö där elever, lärare och personal spenderar en stor del av sin tid. I över 30 år har obligatorisk ventilationskontroll (OVK) varit lagstiftat men Endast fyra av tio kommuner svarar att en OVK genomförts i samtliga skolor de senaste tre åren. Det är en förbättring sedan 2019, men det är fortfarande en majoritet av kommunerna som inte klarar lagkravet. Svensk Ventilation har under tio års tid undersökt hur kommunerna sköter sin tillsyn av ventilationen i landets skolor. Resultatet i årets enkät har resulterat i en rapport som visar att arbetet med förbättrad inomhusluft går alltför långsamt och att OVK:n på vissa sätt lider av låg relevans för de utmaningar kommunerna står inför.

– Vi fick signaler redan för tio år sedan om brister i den grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften i Sveriges skolor. Tyvärr har utvecklingen sedan dess för alldeles för långsamt. Risken är stor att allt fler elever och skolpersonal får leva med allvarliga konsekvenser av dålig inomhusluft, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Rapporten bygger på en undersökning där ansvariga för tillsyn i kommunerna, främst inspektörer och handläggare, har fått svara på en webbenkät om arbetet med obligatorisk ventilationskontroll. Enkäten genomfördes mellan 19 mars och 2 april 2024. Sammanlagt svarade 53 procent av Sveriges kommuner på enkäten.

Trots vissa förbättringar talar resultaten från våra undersökningar sitt tydliga språk – problem som syntes redan 2014 kvarstår än idag, tio år senare. Vi kan konstatera att genomförda satsningar inte räcker. OVK:n brister i relevans, den täcker inte problematiken med för hög personbelastning och många kommuner utför tillsyn utöver kraven i OVK.

Ett genomgående tema som kommunerna påpekar i årets enkät är behovet av systemförändringar av OVK för att förbättra hanteringen och uppfylla kraven. Våra tre rapporter på området visar att kommunerna länge har tampats med samma problem. En reformering av ventilationskontrollen för att höja dess relevans genom att underlätta kommunernas handläggande, ta större hänsyn till den faktiska verksamheten i skolorna, förtydliga ansvarsfördelningen och därutöver förbättra rutiner och uppföljning. Det skulle i högre grad garantera god inomhusluft i landets skolor och förskolor.

Därför efterfrågar Svensk Ventilation följande åtgärder för att skapa reella förbättringar av inomhusluften i Sveriges skolor. Dessa förslag får också starkt stöd hos de kommunala tjänstemän som svarat på enkätundersökningen:

 

  • OVK ska ta större hänsyn till verksamheten. 52 procent av tjänstemännen anser enligt vår enkät att en utvecklad OVK som tar större hänsyn till den faktiska skolverksamheten med rätt antal elever i lokalerna krävs för att den ska vara relevant. Det är en aspekt som helt missas i dagens system, vilket får negativa konsekvenser för skolorna.

 

  • Införa enhetliga digitala OVK-protokoll samt ett nationellt register. 52 procent av tjänstemännen anser enligt vår enkät att digitala enhetliga protokoll för OVK skulle underlätta kommunens tillsyn. Även Boverket ställer sig positiva till en sådan satsning. I det reviderade energiprestandadirektivet (EPBD) nämns nationell databas för inspektioner. I dag finns inget nationellt system för OVK-protokoll, utan varje kommun ansvarar för sina egna. Ett enhetligt elektroniskt nationellt system skulle skapa enkelhet, likhet över landet och större tydlighet. Nu behöver beslutsfattarna gå vidare med förslaget.

 

  • Möjliggöra för kommuner att ta ut en avgift för tillsynen av OVK. 34 procent av tjänstemännen anser enligt vår enkät att möjligheten att ta ut en avgift för handläggningen skulle underlätta kommunens tillsyn. Genom att tillåta kommuner att ta ut en avgift för OVK kan tillsynen bli självfinansierad, vilket kan öka resurserna och prioriteringen av frågan.

 

Ladda ned rapporten: länk till rapporten

För mer information:

Britta Permats, vd Svensk Ventilation

070-834 39 89

britta.permats@svenskventilation.se